TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Taşınır Mal İşlemleri Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Birimlerin her türlü kırtasiye, demirbaş, temizlik ihtiyaçlarını karşılamak, ambarda muhafaza altına aldırmak, ihtiyaç dahilinde talep eden birimlere dağıtımını yaptırarak takibini yapmak,

 

b) Daire Başkanlığına alınan ve bağışlanan tüm tüketim ve demirbaş malzemelerinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine göre hazırlanan Taşınır Mal Yönetmeliğine göre kayıtlarını yaptırmak ve takibini sağlamak,

 

c) Daire Başkanlığınca hurdaya ayrılan her türlü demirbaş malzemenin kayıtlardan düşürülerek ilgili mevzuat kapsamında satış işlemlerini gerçekleştirmek,

 

ç) Daire Başkanlığınca hurdaya ayrılan veya ekonomik ömrünü tamamlayan araçların demirbaş ve trafik kayıtlarından düşürülerek ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak devir ve satışını gerçekleştirmek,

 

d) Daire Başkanlığı ambarlarının yılsonu sayım ve devirlerinin çıkarılmasını sağlamak, çıkan envanteri Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına bildirmek,

 

e) Daire Başkanlığına ait taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak veya aldırmak, bu hususta kasıt, kusur ve ihmali olan çalışanlar hakkında yasal işlem başlatmak,

 

f) Daire Başkanlığı ambarında bulunan kırtasiye, temizlik malzemesi ve büro malzemelerinin giriş ve çıkış hareketlerini izleyerek kayıtlarının düzenli yapılmasını sağlamak,

 

g) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin müdürlük ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

ğ) Gerçekleştirme Görevlisi olarak iş ve işlemleri yapmak,

 

h) İlgili mevzuat, üst yönetim ve Daire Başkanının vermiş olduğu diğer görevleri yerine getirmek.