TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Daire Başkanlığında görevli tüm personelin özlük, izin ve yazışma işlerini yürütmek,


b) Daire Başkanlığına gelen yazıları ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde cevaplandırmak ve sonucunu ilgili birimlere iletmek,


c) Daire Başkanlığı bünyesinde alımı yapılacak malzeme ve hizmetin temini için gerekli tüm yazışmaları yürütmek,


ç) Daire Başkanlığınca yapılan harcamaların ödeme emirlerini hazırlamak ve ilgili daire başkanlığına göndermek,


d) Gerçek ve tüzel kişilere, ücret karşılığında itfaiye aracı ve ekipman sağlamak,


e) Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan her türlü araç-gereç ve ekipmanın bakım onarım işlerini yapmak, yaptırmak, malzeme veya hizmet alımı yoluyla arızaların giderilmesini sağlamak,


f) Daire Başkanlığı personelinin moral ve motivasyonunu arttırmak, takım ruhu oluşturmak için; sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenlemek, bu faaliyetler için gerekli olan eğitim, malzeme ve diğer ihtiyaçları karşılamak,


g) Daire Başkanlığına ait arşiv çalışmalarını yürütmek,


ğ) Daire Başkanlığındaki diğer Şube Müdürlüklerinden gerekli verileri sağlayarak; stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin Daire Başkanlığı ile ilgili kısımlarını hazırlamak,


h) Daire Başkanlığı bünyesindeki birimlerin; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Taşınır Mal Kayıtlarına dair işlemleri ve kontrolü yapmak,


ı) Daire Başkanlığına ait araçların, akaryakıt takip fişleri, fenni muayene ve sigorta işlemlerini yürütmek,


i) Konuyla ilgili mevzuat, üst yönetim ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.