TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Acil Durum Yönetimi Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Tekirdağ Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordinasyon içerisinde, Acil Durum plânlamaları ve diğer hazırlıkları Büyükşehir Belediyesi ölçeğinde yürütmek,


b) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Acil Durum Yönetim Merkezinin (TAYÖM) etkin şekilde çalışabilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi işletme ve iştirakleri ile bağlı kuruluşları arasında koordinasyon sağlamak ve sekretarya görevini yürütmek,


c) Ulusal ve uluslararası düzeyde; kamu kurum ve kuruluşları ile uzman kişi ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak, acil durum çalışmalarına katkı sağlamak,


ç) Talep halinde; sivil toplum kuruluşlarının arama-kurtarma ekiplerinin kurulması, eğitilmesi, göreve hazır halde bulundurulmasına yardımcı olmak,


d) Acil durumlarda hızlı ve etkileşimli haberleşme sistemlerinin kurulmasına yardımcı olmak,


e) Bölgesel risk belirleme çalışmaları yaparak, bu risklere göre senaryolar hazırlayıp, müdahale planları geliştirmek,

 

f) Halkın afet bilincine kavuşması için bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına yardımcı olmak,


g) Acil durumlarda başta itfaiye ve sağlık birimleri olmak üzere ilgili tüm birimlerin olaya müdahale etmelerine yardımcı olmak,


ğ) Acil durumlarda, gerekli ön keşifleri yaparak Belediyece yapılabilecek hizmetlerin tespit edilmesine yardımcı olmak,


h) Belediye sınırları dışında meydana gelen afetlere gönderilecek, araç, gereç ve malzeme desteğini koordine etmek,


ı) Daire Başkanlığı bünyesindeki personelin iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun çalışmasını sağlamak,


i) Daire Başkanlığı bünyesinde uygulanacak olan kalite yönetim sistemleri çalışmalarını yürütmek,


j) İlgili mevzuat, üst yönetim ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer benzer görevleri yerine getirmek.