TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Görev ve Sorumluluklar

 

İtfaiye, İtfaiyeci ve Tekirdağ İtfaiyesi :

 

İTFAİYE : Söndürme anlamına gelen Arapça kökenli itfa sözcüğünden Türkçemize girmiştir. Söndürme, Arama - Kurtarma hizmetlerini yerine getirmek ve bu konularda eğitim ve denetim görevlerini yürütmek üzere  kurulmuş teşkilatlardır.

 

İTFAİYECİ : T.C İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılmış ''Belediye İtfaiye yönetmeliği'' ile İtfaiye teşkilatlarına verilmiş olan görevleri uygulamakla yükümlü ve bu konuda gerekli olan asgari eğitimleri almış personele verilen ünvandır.

 

İtfaiyeci, can ve mal kurtarmak için eğitilmiş ve buna uygun becerilerle donatılmıştır. Bundan dolayı itfaiye teşkilatları Dünyanın her yerinde acil servis teşkilatları olarak kabul edilmekte ve diğer acil servis teşkilatları ile sürekli içiçe çalışmaktadırlar.

 

İtfaiyecilikte uzmanlaşmak için uzun bir eğitim sürecinden geçilir. Zor ve kutsal bir meslek olup, İnsan, Can, Mal, Güven, Sevgi ve Kurtarmaya odaklı bir meslektir. İçeriğinde itfaiyecinin kendisinin ve diğer insanların hayatı vardır. Bundan dolayı İtfaiyeciler meslek yaşamları boyunca sürekli olarak eğitim ve tatbikat yapmak zorundadırlar.

 

İtfaiye Teşkilatlarının özdeşleştiği yangınla mücadelenin esasları Önleme,Canlı kurtarma, Mal kurtarma ve Yangının kontrolüdür.  Daha sonra ise Yangını söndürmek, ortamı havalandırmak gelir. Havalandırma, Söndürme ile uyum içinde yapılmalıdır.

 

İtfaiyeciler 24 saat çalışma, 48 saat istirahat esasına göre ve üç vardiya şeklinde çalışırlar. itfaiye teşkilatı 1923 te Askeri yönetimden alınarak yerel yönetimlere devredilmiştir.Bu sebepten dolayı hiyerarşik sistem askeri sisteme benzemektedir. Rütbelerdeki İtfiye Eri, İtfaiye Çavuşu, içtima, Koğuş ve bunun gibi birçok kelime zamanımızda da anlamını koruyarak uygulanmaktadır.

 

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı Haziran 2014 tarihi itibarı ile kuruluşunu tamamlayarak 11 İlçe ve 9 belde de olmak üzere toplam 20 İtfaiye istasyonu, İtfaiye hizmetlerinde kullanılan 64 araç ve 286 personeli ile Dünya'nın en Çağdaş itfaiye teşkilatları arasına katılarak Tekirdağ halkı ve konuklarına en kaliteli hizmeti sunabilmek için çalışmalarına sürekli ivme kazandırarak devam etmektedir.

 

Görev ve Sorumluluklar :

 

a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,

 

b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,

 

c) Su baskınlarına müdahale etmek,

 

ç) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,

 

d) 27/11/2007 tarih ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak,

 

e) 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,

 

f) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,

 

g) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,

 

h) Belediye üst yönetiminin izni ile Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,

 

ı) Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,

 

i) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,

 

l) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek,

 

j) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,

 

k) İtfaiye hizmetleriyle ilgili kurum ve kuruluşlarla  işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak Tekirdağ'ın yangın güvenliğini artırıcı tedbirler almak.

 

l) Tekirdağ'ın nüfus artışı ve yayılma alanlarının genişlemesini dikkate alarak; itfaiye hizmetlerinin gerektirdiği itfaiye araçları ve personel tedariki ile yeni itfaiye istasyonları açmak için gerekli çalışmaları yapmak.

 

m) İtfaiyecilik eğitimi ve teşkilatlanması hususunda araştırmalar yaparak, gönüllü itfaiyeciliğin kurulup çalıştırılması ile ilgili düzenlemeler yapmak.

 

o) Üniversitelerin itfaiyecilik ile ilgili bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve alt birimlerinde imkanlar nispetinde staj yapma imkanı sağlamak. 

 

ö) Büyükşehir Belediye başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.