TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Belediyenin yetki alanı içinde, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu kapsamında koruma amaçlı imar planları, proje, uygulama ve programları yapmak, yaptırmak, yürütmek, taşınmaz kültür varlıklarını değerlendirmek ve geliştirmek, söz konusu alanlarla ilgili tüm çalışmalarda eşgüdümü sağlamak,

 

b) Taşınmaz kültür varlıklarıyla, sit alanları ve tarihsel çevreler için koruma amaçlı alt ölçekli uygulama planlarını; gerektiğinde bu amaçla eylem programlarını yapmak veya yaptırmak, her yapılan proje için uygulama programlarını hazırlamak, cephe düzenlemeleri ile ilgili notları koydurmak, öncelikleri belirlemek, proje tarifleri yapmak ve proje konularını belirlemek,

 

c) Taşınmaz kültür varlıkları, sit alanları ve tarihsel çevreler için envanter, tipoloji ve yapılar için rölöve, restitüsyon, restorasyon, yeni kullanım ve çevre düzenleme projelerinin yapılmasını sağlamak,

 

ç) Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek ve denetimlerini yapmak üzere Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosunun (KUDEB) kurulması ile ilgili işlemleri yürütmek,

 

d) Taşınmaz kültür varlıklarında yapılacak olan tadilat ve tamirat uygulamaları öncesinde yapıyı incelemek ve yapılacak onarıma ilişkin koşulların belirtildiği onarım ön izin belgesini düzenlemek,

 

e) Taşınmaz kültür varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında, tadilat ve tamiratların; özgün biçim ve malzemeye uygun olarak gerçekleştirilmesini denetlemek, uygun bulunanlara onarım uygunluk belgesi düzenlemek,

 

f) Tadilat ve tamirat kapsamında başlanılan onarımlarda esaslı onarım gereğinin saptanması durumunda onarımı durdurarak, konuyu belgeleriyle Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletmek,

 

g) Taşınmaz kültür ve tabiat varlığı parseline bitişik parsellerde ve koruma alanlarında yer alan ve yürürlükteki yasal düzenlemelere göre ruhsatı bulunan tescilsiz taşınmazlardaki tadilat ve tamirat uygulamalarına, varsa koruma amaçlı imar planı koşulları da dikkate alınarak izin vermek ve denetlemek,

 

ğ) Koruma bölge kurulları tarafından uygun görülen koruma amaçlı imar planlarının, plan hükümleri çerçevesinde uygulanmasını denetlemek,

 

h) Koruma bölge kurulları tarafından onaylanmış rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine ilişkin uygulamaları denetlemek, projesine uygun tamamlananlar için kullanma izin belgesi düzenlemek,

 

ı) Taşınmaz kültür varlıkları ile bunların korunma alanlarında Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları, koruma bölge kurulu kararlarına aykırı ve ruhsatsız olarak yapılan inşaatlar ile koruma amaçlı imar planlarında, plana; sitlerde, sit şartlarına aykırı olarak inşa edilen yapılar hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 3194 sayılı İmar Kanununa aykırı uygulamaların tespiti halinde ilgili İdareye ve Cumhuriyet Savcılığına bildirimde bulunmak,

 

i) Tescilli kültür varlıklarının mail-i inhidam (yıkılmaya yüz tutmuş) olmaları halinde can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli işlemleri yaparak, durumu Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletmek,

 

 j) Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştiremeyecek durumda olanlara, ilgili idarelerce yapılacak teknik eleman ve mali yardımlarla ilgili düzenlemeleri gerçekleştirmek,

 

k) Koruma Bölge Kurulu Müdürlükleri tarafından talep edilmesi halinde taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin çalışmalara katılmak,

 

l) Restorasyon işlerine teknik yardımda bulunmak,

 

m) Bakanlıkça yapılacak mali yardımlarla ilgili düzenlemeleri gerçekleştirmek,

 

n) Kültür varlıklarının korunması için proje ve programlar yürütmek,

 

o) İlgili mevzuat, üst yönetim ve Daire Başkanı tarafından verilen benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.