TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Harita Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ilgili mevzuat doğrultusunda 1/500 den 1/5.000 ölçeğe kadar olan halihazır harita yapmak/yaptırmak, onaylamak,

 

b) Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarında harita ile ilgili işlemlerde koordinasyonu sağlamak, ihtiyaç duyulan üretimi yapmak veya yaptırmak,

 

c) Üretilen her türlü haritayı arşivlemek, ilgili birimlerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve halkın kullanımına sunmak,

 

ç) Şehrin tanıtımına yönelik rehber amaçlı kartografik haritalar yapmak, yaptırmak ve kullanıma sunmak,

 

d) Görev alanı kapsamında yapılacak danışmanlık ve hizmet alımı ihaleleri ile ilgili tüm evrakları hazırlayıp ihale birimine sunmak,

 

e) Yatırımcı müdürlüklerce hazırlanacak olan projelere altlık olmak üzere plankote hazırlamak,

 

f) Planlamaya altlık oluşturmak üzere, görev ve yetki sahası içerisindeki kadastro ve tapu bilgilerini temin etmek, bununla ilgili olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile bu çerçevede protokol düzenlenmesini sağlamak,

 

g) Görev alanına giren konularda ilçe belediyelerini denetleme yetkisini kullanmak, kanunlarla belediyeye verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği parselasyon planlarını yapmak, yaptırmak ve tescil ettirmek, ilçe belediyeleri tarafından hazırlanan parselasyon planlarını kontrol etmek, aynen veya değiştirilerek onaylanması için Belediye Encümenine sunmak,

 

ğ) İlçe belediyelerinden intikal eden parselasyon, ifraz, tevhit, vb. uygulamalarla ilgili görüş bildirmek,

 

h) Adres ve numaralamaya ilişkin işlemleri yürütmek ve bu konularda ilçe belediyeleriyle koordinasyon sağlamak, Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara vermek, binalar cetvelini hazırlamak,

 

ı) Yeni açılan veya isimleri değişen Cadde/Sokaklar, yeni oluşan, ayrılan, birleşen ve sınırları değişen mahallelerle ilgili konuları, karar verilmek üzere Belediye Meclisine sunmak ve meclisten çıkan kararları Belediye bünyesindeki ilgili birimler ile ilgili tüm kurumlara bildirmek,

 

i) Sayım, seçim gibi konularda muhtarlıklar, Yüksek Seçim Kurulu ve Türkiye İstatistik Enstitüsü ile işbirliği içinde gerekli çalışmaları yürütmek,

 

j) Mahalle haritalarını hazırlamak ve güncellemek,

 

k) Coğrafi/Kent Bilgi Sistemine altlık teşkil etmek üzere, Dairenin görev alanında kalan harita, numarataj, ruhsat, plan vb. verilerini sağlamak, bu kapsamda Belediyedeki Müdürlükler, ilçe belediyeleri ve Kamu Kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak,

 

l) Büyükşehir Belediyesi Coğrafi/Kent Bilgi Sistemi kurulması, işletilmesi ve güncellenmesi işlemlerini, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde yürütmek,

 

m) Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde Coğrafi/Kent Bilgi Sisteminin veri tiplerini, mimarisini, tipolojisini ve işletme şeklini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü standartları doğrultusunda; Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,  Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü ile birlikte belirlemek, bununla ilgili Belediyedeki Müdürlükler, Bağlı Kuruluşlar ve diğer kurumlarla koordinasyonu sağlamak,

 

n) Harita/Geomatik Mühendisliği mesleği gereği olan jeodezik çalışmaları Belediye adına yürütmek,

 

o) “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim” projeleri ile ilgili parselasyon planlarını yapmak/yaptırmak, onaylanmak üzere Belediye Encümenine sunmak,

 

ö) İlgili mevzuat, üst yönetim ve Daire Başkanı tarafından verilen benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.

 

 

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan İdari İşler ve Arşiv Şefliğinin görevleri aşağıda gösterilmiştir:

 

a) Dairenin büro hizmetleri, özlük, idari, evrak, arşivleme, dağıtım iş ve işlemlerinin diğer birim ve şubelerle koordineli olarak mevzuata uygun şekilde yürütülmesini sağlamak,

 

b) Her türlü demirbaş, kırtasiye ve benzeri ihtiyaçları tespit ederek bunların temini için gerekli çalışmaları yapmak,

 

c)Daire personelinin tüm özlük işlerini izleyerek, ödeme evrakları, izinleri, imza föyleri gibi işlemleri takip etmek,

 

ç) Her türlü haberleşme, iletişim, yayım, ambarlama faaliyetlerini yürütmek,

 

d) Kredi, avans ve benzeri işlemlere ait ödeme belgelerini yönlendirmek,

 

e) Daireye gelen ve giden tüm evrakın kaydını ve ilgili birimlere dağıtımını yapmak, birim arşivleri dışında genel arşive ait tüm evrak işlemlerini (dosyalama, kayıt, vs.) yerine getirmek, süreli evrakların takibini yapmak,

 

f) Üretilen her türlü harita, plan ve projeyi usulüne ve tekniğine uygun olarak şube müdürlükleriyle koordineli olarak arşivlemek,

 

g) Teftiş raporları hakkında gerekli çalışmaları yapmak, cevapları derleyerek ilgili makamlara sunmak, takibini yapmak,

 

h) Şube Müdürlüklerinden gerekli verilerin sağlanarak, stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin Daire ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

ı) Daire Başkanlığı bünyesindeki birimlerin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Taşınır Mal Kayıtlarına ait işlemleri ve kayıtları yapmak, yaptırmak,

 

i) İlgili mevzuat, daire başkanı ve şube müdürlerince benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.