TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
İmar İşleri Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan tesislere ruhsat ve iskan verilmesi işlemlerini gerçekleştirmek,

 

b) Vatandaş şikâyetlerini yerinde incelemek ve ilgili mevzuat çerçevesinde cevaplandırmak,

 

c) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde uygulanacak olan İmar Yönetmeliğini hazırlamak, yürürlüğe konulması için gerekli prosedürü takip etmek,

 

ç) Büyükşehir Belediyesi imarlı alan sınırları içerisinde uygulanacak olan “Otopark Ek Yönetmeliği”ni hazırlamak, yürürlüğe konulması için gerekli prosedürü takip etmek,

 

d) Büyükşehir Belediyesi imarlı alan sınırları içerisinde uygulanacak olan Otopark Bedellerinin tespiti için Belediye Meclisine öneride bulunmak,

 

e) Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ve Otopark Ek Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden sonra ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilerek uygulanmasını sağlamak,

 

f) İlçe Belediye Meclislerince alınan imar uygulamaları hakkındaki kararları; ilgili mevzuat çerçevesinde inceleyerek görüş bildirmek suretiyle Büyükşehir Belediye Meclisine sunmak ve meclis evraklarını takip etmek,

 

g) İmar ve yapılaşma ile ilgili diğer iş ve işlemleri yürütmek, İlçe Belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemek,

 

ğ) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, yapılaşma ile ilgili intikal eden şikayet dilekçelerini, yerinde inceleyerek, ilgili Belediyesi ile birlikte sonuçlandırmak,

 

h) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Mahkemelerden gelen imar konularıyla ilgili yazışma ve işlemleri yürütmek,

 

ı) İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Meclis kararlarının görüşülmesi sırasında, Komisyona katılarak ilgili konuda bilgi vermek,

 

i) İmar Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen İmar Planı - Plan Notları hazırlanması esnasında ve yapım aşamasında gerekli katkıyı sağlamak,

 

j) Yapılaşma, imar mevzuatı, inşaat gibi konularda ilgili birimleri bilgilendirmek amacıyla toplantı ve seminerler düzenlemek,

 

k) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki yapılaşmaların İmar Planına uygunluğunu denetlemek,

 

l) Kaçak yapılaşmayı; ilçe belediyeleri ve diğer birimlerle koordineli çalışarak önlemeye çalışmak, gerekiyorsa kaçak yapılarla ilgili yıkım çalışmalarını yürütmek,

 

m) 775 Sayılı Yasanın 18 inci maddesini uygulamak,

 

n) “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim” projeleri ile ilgili bina inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni vb. tüm imar işlemlerini yürütmek, 3194 sayılı İmar Kanunu ile belediyelere verilen yetkileri kullanmak,

 

o) Baz istasyonlarına yer seçim belgesi vermek,

 

ö)  İlgili mevzuat, üst yönetim ve Daire Başkanı tarafından verilen benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.