TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) 1/25.000 ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planıyla ilgili olarak; ilçe belediyelerinden, kamu kurum ve kuruluşlarından, gerçek ve tüzel kişilerden gelen çevre düzeni planı değişiklik taleplerini inceleyerek görüşülmek üzere Belediye Meclisine sunmak, onay, askı, dağıtım vb. işlemleri yürütmek,

 

b) İlçe belediyelerinden, kamu kurum ve kuruluşlarından, gerçek ve tüzel kişilerden gelen 1/5.000-1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişiklik talepleri ile 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taleplerini inceleyerek görüşülmek üzere Belediye Meclisine sunmak, onay, askı, dağıtım vb. işlemleri yürütmek,

 

c) İlçe belediyelerinden, kamu kurum ve kuruluşlarından, gerçek ve tüzel kişilerden gelen, ana imar planı dışındaki bir alanda münferit olarak hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı, 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı ile bunlara ait revizyon, ilave ve değişiklik taleplerini inceleyerek görüşülmek üzere Belediye Meclisine sunmak, onay, askı, dağıtım vb. işlemleri yürütmek,

 

ç) İlçe belediyelerinden, kamu kurum ve kuruluşlarından, gerçek ve tüzel kişilerden gelen. Koruma Amaçlı İmar Planları ile bunlara ait revizyon, ilave ve değişiklik taleplerini inceleyerek görüşülmek üzere Büyükşehir Belediye Meclisine sunmak, onay, askı, dağıtım vb. işlemleri yürütmek,

 

d) Her tür ve ölçekteki imar planlarıyla ilgili olarak; Belediye Meclisi ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu toplantılarına katılım sağlamak, konu hakkında bilgilendirme yapmak,

 

e)  Her tür ve ölçekteki imar planlarına ait işlem dosyalarını, orijinal paftalarını ve sayısallarını düzenli bir şekilde arşivlemek, bu planlar hakkında açılan davalar kapsamında 1. Hukuk Müşavirliğine gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek,

 

f) Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek olan yatırım ve projelere, 1/1.000 ölçekli uygulama imar planları açısından görüş bildirmek, bilgi ve belge düzenlemek,

 

g) Kanunlarla Büyükşehir Belediyesine verilmiş görev ve hizmetler kapsamında yapılacak yatırımlarla ilgili 1/1.000 ölçekli uygulama imar planına göre İmar Durumu Belgesi düzenlemek,

 

ğ) Gerekli durumlarda Daire Başkanının koordinasyonunda, Mekânsal Planlama Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluğundaki işlere destek vermek,

 

h) İlgili mevzuat, üst yönetim ve Daire Başkanı tarafından verilen benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.