TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Mekansal Planlama Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetki ve sorumluluğunda bulunan 1/100.000 ölçekli Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planında, İlimizle alakalı kısımlarında gerekli revizyon, ilave ve değişiklik çalışmalarını yapmak, yaptırmak ve onaylanmak üzere bu Bakanlığa sunmak,

 

b) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluğunda bulunan 1/25.000 ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planına ait revizyon, ilave ve değişiklikleri yapmak, yaptırmak ve onaylanmak üzere Belediye Meclisine sunmak, onay, askı, dağıtım vb. işlemlerini yürütmek,

 

c) 1/5.000 ve/veya 1/25.000 ölçekli nazım imar planları ile, bunlara ait revizyon, ilave ve değişiklikleri yapmak, yaptırmak ve onaylanmak üzere Belediye Meclisine sunmak, onay, askı, dağıtım vb. işlemleri yürütmek,

 

ç) Nazım imar planlarının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde uygulama imar planlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylanmak üzere Belediye Meclisine sunmak, onay, askı, dağıtım vb. işlemleri yürütmek,

 

d) Kanunlarla Büyükşehir Belediyesine verilmiş görev ve hizmetler kapsamında yapılacak yatırımlarla ilgili 1/25.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı, 1/5.000-1/25.000 ölçekli nazım imar planları, 1/1.000 ölçekli uygulama planları ile bunlara ait revizyon, ilave ve değişiklikleri yapmak, yaptırmak ve onaylanmak üzere Belediye Meclisine sunmak, onay, askı, dağıtım vb. işlemleri yürütmek,

 

e) İlçe belediyelerince onaylanmak üzere gönderilen ilçe ve mahalle yerleşimlerine ait bütüncül 1/25.000-1/5.000-1/1.000 ölçekli plan ve imar planları ile bunlara ait revizyon ve ilave taleplerini inceleyerek görüşülmek üzere Belediye Meclisine sunmak, onay, askı, dağıtım vb. işlemleri yürütmek,

 

f) Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilindeki sit alanlarına ait Koruma Amaçlı İmar Planları ile bunlara ait revizyon, ilave ve değişiklikleri yapmak, yaptırmak ve onaylanmak üzere Belediye Meclisine sunmak, onay, askı, dağıtım vb. işlemleri yürütmek,

 

g) Her tür ve ölçekteki planlara ilişkin, Belediye Meclisi ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu toplantılarına katılım sağlamak ve konu hakkında bilgilendirme yapmak,

 

ğ) Her tür ve ölçekteki planlara ait işlem dosyalarını, orijinal paftalarını ve sayısallarını düzenli bir şekilde arşivlemek, bu planlara karşı açılan davalar kapsamında 1. Hukuk Müşavirliğine gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek,

h) Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek olan yatırım ve projelere, 1/25.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı ve/veya 1/5.000-1/25.000 ölçekli nazım imar planları açısından görüş bildirmek, bilgi ve belge düzenlemek,

 

 

ı) Gerekli durumlarda Daire Başkanının koordinasyonunda, Şehir Planlama Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluğundaki işlere destek vermek,

 

i) İlgili mevzuat, üst yönetim ve Daire Başkanı tarafından verilen benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.