TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Gelir Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Belediyenin yetki ve sorumluluk alanındaki vergi, harç, harcamalara katılma payları, ücret, ceza ve diğer gelirlerin tahsilini yasal süreler içerisinde yapmak,

 

b) Belediyenin gelirleri içerisinde olan ve sorumluluğunda bulunan tahakkuklarla ilgili gerekli yoklamaları yaparak, yoklama tutanakları düzenlemek,

 

c) Belediye adına tahsilat yapma görev ve yetkisine sahip birimlerin günlük tahsilatlarını takip etmek, sınıflandırmak, raporlamak, banka hesap ekstreleri ile mutabakatını sağlamak ve bu tahsilatların kayıtlarını tutmak,

 

ç) İlçe Belediyeleri tarafından tahsil edilerek Büyükşehir Belediyesine aktarılması gereken vergi, harç ve diğer gelirlere ait kayıtları tutmak,

 

d) Mali yılın gelir bütçesini hazırlamak,

 

e) 5216 Sayılı Kanun ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'na uygun gelir tarife cetvellerinin hazırlanarak meclise sevkini sağlamak,

 

f) Belediye gelirlerinin arttırılmasına ve gelir kaybını önlemeye yönelik ilgili mevzuat çerçevesinde çalışmalar yapmak,

 

g) Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi gereğince Belediye bütçesine giren vergi, resim ve harçlar için uzlaşma işlemlerini yürütmek,

 

ğ) Belediyenin yetki ve sorumluluk alanındaki vergi, harç, harcamalara katılma payları, ücret, ceza ve diğer gelirlerden doğan alacakların, yasal süreler içinde ödenmediği takdirde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca tahsilini sağlamak,

 

h) 6183 sayılı Kanun kapsamında ödenmeyen Belediye alacakları için haciz işlemlerini yürütmek,

 

ı) Daire Başkanı tarafından verilen görevler ile mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmek.