TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Mali Kontrol Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Belediyenin; gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerini, belediye bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama veya finansman programları ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu yönlerinden kontrol etmek,

 

b) Maliye Bakanlığınca yayınlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara göre ön mali kontrol faaliyetlerini gerçekleştirmek,

 

c) Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği kapsamında, iç kontrol eylem planı hazırlamak, iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ile diğer birimlerle koordineli şekilde takibini sağlamak,

 

ç) Belediyenin harcama birimlerinin mevzuata uygun olarak faaliyet göstermeleri konusunda danışmanlık yapmak,

 

d) Belediyenin malî karar ve işlemlerinde kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını kontrol etmek,

 

e) Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesini sağlamak,

 

f)  Performans programındaki müdürlük hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamak,

 

g) Daire Başkanı tarafından verilen görevler ile mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmek.