TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
İşletme ve İştirakler Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Başkanlıkça yönlendirilmesi halinde, Belediye şirket ve iştiraklerinin resmi iş ve işlem ve kayıtlarını yapıp, kontrolünü sağlamak,

 

b) Şirket ve iştiraklerin ekonomik ve verimlilik esaslarına göre idaresi, planlanması, programlanması ve işletilmesini sağlamak üzere, Belediye ile şirketler arasında haberleşme, bilgi alışverişi, borç-alacak ilişkisi vb. konularda raporlama faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek, «Belediye ortaklığında kurulacak şirketlerin kuruluş çalışmalarının mevzuata uygun şekilde yürütülmesini sağlamak,

 

ç) Belediye ile şirket ve işletmeleri arasında haberleşme ve koordinasyonu sağlamak,

 

d) Belediyenin iştiraklerindeki ortaklık payından doğan mali ve yasal haklarının korunmasını sağlamak,

 

e) İştiraklerin sermaye artışıyla ilgili taleplerini değerlendirip, Belediyenin yetkili organlarına sevkini sağlamak,

 

f) İştiraklerin verimlilik esaslarına göre işletilmesini takip etmek,

 

g) Bütçe İçi İşletmenin gelirlerinin (merkez ve ilçe terminalleri, katı atık bertaraf tesisi, hal işletmesi, kreş işletmesi, sosyal tesisler ) takibini sağlamak ve bu gelirlerle ilgili olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca gereken tüm belgeleri düzenlemek,

 

h) Bütçe İçi İşletmenin tüm giderlerini takip etmek ve kayıt altına almak,

 

ı) Gelir ve giderlerin tek düzen muhasebe sistemine göre kayıtlarını tutmak ve tüm muhasebe işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

 

i) Bütçe İçi İşletmeye ait 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca verilmesi gereken tüm beyan ve bildirimleri (Kurumlar Vergisi, Kurum Geçici Vergi, Katma Değer Vergisi beyanları, BA, BS bildirimleri gibi) düzenleyerek, süresi içinde ilgili vergi dairesine gönderilmesini sağlamak,

 

j) Bütçe İçi İşletmenin vergi iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

 

k) Avans ve ödeme evraklarını düzenlemek,


l) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin Şube Müdürlüğü ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

m) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Müdürlük bünyesindeki taşınır mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,

 

n) Daire Başkanı tarafından verilen görevler ile mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmek.