TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Bütçe ve Stratejik Yönetim Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Stratejik plan ve performans programına uygun olarak izleyen iki yılı da kapsayacak şekilde belediye bütçesini hazırlamak,

 

b) Ayrıntılı harcama ve finansman programını hazırlamak,

 

c) Bütçe uygulama sonuçlarını, harcamaların performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek, değerlendirmek ve raporlamak,

 

ç) İlçe Belediye Bütçelerinin mevzuata uygunluğunu incelemek ve Belediye Meclisinde görüşülmesini sağlamak,

 

d) Bütçe içi ödenek aktarma işlemlerinin kontrolünü yapmak,

 

e) Belediye borçlanmasıyla ilgili iş ve işlemleri takip etmek,

 

f) Görev alanıyla ilgili analizler yapmak ve raporlar hazırlamak, danışmanlık ve koordinasyon görevini yerine getirmek,

 

g) İhale onay belgelerinde ödenek tertiplerinin, ödeme emri belgelerindeki bütçe kodlamalarının uygunluğunu ve yeterli ödeneğin olup olmadığını kontrol etmek,

 

ğ) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve mali istatistikleri hazırlamak,

 

h) Belediyenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

 

ı) Bütçe içi aktarma işlemlerini gerçekleştirmek,

 

i) Daire Başkanlığına ait; stratejik plan, performans programı, bütçe ve faaliyet raporunu hazırlamak,

 

j) Daire Başkanı tarafından verilen görevler ile mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmek.