TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Muhasebe Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Müdürlüğe intikal eden ödeme emri belgelerini mevzuat çerçevesinde inceleyip, işlemlerini tamamlayarak ödemeye hazır hale getirmek,

 

b) Belediyenin muhasebe hizmetlerini yürütmek, kayıtlarını tutmak,

 

c) Belediyeden alacaklı olan kişi ve kurumlara gönderme emri hazırlamak ve sonucunu takip etmek,

 

ç) Belediye adına bankaya yapılan teslimat, bankaca yapılacak tahsilat ve bankadan yapılacak her türlü ödeme işlemlerini yapmak, takip etmek ve kayıtlarını tutmak,

 

d) Bütçe kesin hesabı ile yönetim dönemi hesabını çıkarmak ve Sayıştay Başkanlığına göndermek,

 

e) Avans verilen birim ve kişilerin mal-hizmet satın almasını takiben, harcama belgelerinin usulüne uygun olup olmadığının kontrol edilmesini sağlamak,

 

f) Emanet, avans, kişi borçları ve aylık gider hesaplarının muhasebe kayıtları ile gerekli kontrolünü sağlayıp, aylık mizanı oluşturmak,

 

g) Belediyece ödenmesi gereken katılım paylarının süresi içinde ödenmesini sağlamak,

 

ğ) Beyannameleri ilgili kuruma yollayarak, takibi ve süresi içinde ödeme yapılmasını sağlamak,

 

h) Bütçe emanetine alınan tutarların takip ve tetkiki yapılarak ödemesinin süresi içinde yapılmasını sağlamak,

 

ı) Daire Başkanı tarafından verilen görevler ile mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmek.