TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıklarının ihbar, itlaf ve takibiyle hastalığın söndürülmesinde katkıda bulunmak, Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde meydana gelebilecek salgın hastalıklar ve zoonozlarla mücadelede Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü gibi ilgili müdürlükler ile koordinasyon içinde çalışmak,

 

b) Zoonoz hastalıklar, özellikle kuduz ve kene konusunda önleyici tedbirler alarak gerekli mücadeleyi yapmak, yaptırmak,

 

c) Hayvan tedavi, rehabilitasyon merkezleri açmak, açtırmak, buralarda ortopedik operasyonlar, tedavi, kısırlaştırma, aşılama, işaretleme-küpeleme uygulamaları ile üremelerini kontrol altına almaya yönelik tedbirler almak, aldırmak ve diğer veteriner hekimlik görevlerinin tamamını icra etmek,

 

ç) Geçici bakımevine gelen hayvanları   "Sahipsiz Hayvan Kayıt Defteri"ne kayıt etmek, mikroçiple kimliklendirmek,

 

d) Geçici bakımevlerinde rehabilitasyon ve tedavileri yapılarak kayıt altına alınan hayvanların sahiplendirilmesine yönelik çalışmalar yaparak, belediye ilan panoları ile belediyenin internet ortamı ve diğer tüm yayın organlarında duyurmak.

 

e) Geçici bakımevinden hayvan sahiplenmek isteyen kişi,  kurum ve kuruluşlar için "Sahipsiz Hayvan Edinme Formu" doldurmak, sorumlu veteriner hekim onayı ile sorumlu veteriner hekim tarafından düzenlenen sağlık karnesini vererek sahiplendirme yapmak,

 

f) Geçici bakımevinde bulunan sahipsiz hayvanların beslenmesi amacıyla, bölgede bulunan lokanta, işyeri ve fabrikaların (sahiplerinin uygun görmesi halinde) mutfaklarında oluşan hayvan beslemeye elverişli besin maddelerinden yararlanmak,

 

g) Geçici bakımevi kapasitesi göz önünde bulundurularak, düşkün ve sürekli bakıma muhtaç olduğu tespit edilen sokak hayvanlarının bakımevinde, bakımevinin kapasitesi göz önüne alınarak bakımını sağlamak, geçici bakımevlerinde ve Mobil Kısırlaştırma Ünitesi'nde oluşan atık ve artıkların çevre ve toplum sağlığına dikkat edilerek bertarafını sağlamak,

 

ğ) Zoonoz hastalıklardan şüpheli kedi ve köpek gibi hayvanları karantina ve müşahede altına almak,

 

h) Hayvanlara yönelik olarak yürütülen tüm faaliyetlerin duyurulması ve toplumda hayvan sevgisinin oluşabilmesi için afiş, broşür, cd, film vb. materyallerin basımı ve dağıtımını yapmak, yaptırmak, sahipsiz hayvanların bakımı, barınması ve beslenmesi için gerekli tüm faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak, Şube faaliyet alanına giren tüm konular hakkında ilgili diğer kurum/kuruluşlarla da işbirliği yapılarak eğitimler düzenlemek,

 

ı) Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için gönüllü olarak çalışan ve düzenlenen eğitime katılarak "Gönüllü Kartı" almaya hak kazanan veya “Gönüllü Kart”a sahip olan yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile koordinasyon içerisinde çalışmak, ve bunlara verilecek eğitimleri organize etmek,

 

i) Ev hayvanlarının sokağa terkinin önlenmesi için çalışmalar yapmak, ev hayvanları kayıt sistemi oluşturmak, gerekirse bu sistemleri ilgili Bakanlığın kayıt sistemleriyle entegre etmek, gerektiğinde sahipli hayvanların mikroçiple kimliklendirilmesini sağlamak,

 

j) Ev ve süs hayvanı bulunduran hayvan sahiplerinin,   ölümü ya da hayvanına bakamayacak şekilde hastalanması durumunda; hayvan sahiplerinin yakınları tarafından gerekçelerinin Belediyeye bildirilmesi halinde, belediye görevlilerince getirilen hayvanların geçici bakımevine kabul edilmesi ve sahiplendirilmesi, sahiplendirilemeyenlerin de tekrar doğaya serbest bırakılması ile ilgili hususlarda gerekli tedbirleri almak,

 

k) Ev ve süs hayvanı satan işletme sahiplerine verilecek eğitimleri organize etmek ve bu işletmelerin ilgili müdürlükler ile koordineli olarak denetimlerini sağlamak, sokak hayvanı yakalama - toplama ekipleri kurmak, kurdurmak ve bu ekiplere verilecek eğitimleri organize etmek,

 

l) Sahipli ve sahipsiz hayvanlara yönelik gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi için Valilikte kurulan İl Hayvanları Koruma Kuruluna katılmak,

 

m) Halk sağlığı için risk oluşturan sivrisinek, karasinek, haşere, kemirgen gibi vektör özelliği taşıyan canlıların kent genelinde yayılmasının azaltılması amaçlı ilaçlama hizmetinin yürütülebilmesi için gerekli organizasyonu kurmak, kurdurmak, denetlemek, vektör yayılımı (ilaçlama ve fiziksel tedbirler) önleme hizmetlerini gerçekleştirmesi için ilçe belediyelerine gerekli desteği sağlamak, vektör mücadelesi hizmetinin yürütülmesinde, uygulama sahalarının fiziksel olarak geliştirilmesine yönelik öneriler sunmak, buna yönelik girişimlere yardımcı olmak, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini yürütmek, şikayet ve talepler üzerine yapılan ilaçlama uygulamaları sonrasında kişi, kurum ve kuruluşların alması gereken önleyici tedbirler hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak,

 

n) Hizmetlerin yeni, güncel tutulması için AR-GE çalışmalarında bulunmak,

 

o)  Hayvan ve hayvansal ürünlerin, üretildiği, işlendiği ve depolandığı veya tedavi edildiği işyerlerinin ruhsatlandırılmasında ve denetlenmesinde bilirkişi ve raportör olarak görev almak,

 

ö) Hayvansal gıdaların, et ve et ürünlerinin sıhhi ve hijyenik şartlarda satışa sunulmasını denetlemek, hayvansal gıda üreten, işleyen ya da satan işyerleriyle ilgili belediyelere verilen yetki ve görevler çerçevesinde çalışmalarda bulunmak, konu hakkında ilgili birim ve diğer kurumlarla işbirliği yapmak,

 

p) Hayvan sağlığı, hayvansal ürünler ve hayvansal kökenli gıda maddeleri ve hayvan haklarıyla ilgili konularda mahkemenin daveti üzerine bilirkişi görevi yapmak ve bilirkişi raporu hazırlamak,

 

r) Belediye sınırları içerisinde halk sağlığını, hayvan sağlığını ve ıslahını sağlamak için kararlar almak üzere ilgili kurumlar ile komisyon veya komisyonlar kurmak, kurulan komisyonların kararlarını uygulamak ve uygulatmak için idari yaptırımlar koymak ve uygulatmak, bu önlemlerin alınması için mevcut belediye zabıtasından destek almak ya da 'Hayvan Koruma Zabıtası” kurmak,

 

s) Müdürlük faaliyetlerinin yürütülmesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak,

 

ş) Personelin eğitimi için her türlü eğitim faaliyetlerini düzenlemek, ilgili birimlerle iş birliği yapmak, yurt içi ve dışı kongre, eğitim vb. faaliyetlere katılmak, bu konularda bilgilendirme toplantıları düzenlemek,

 

t) Hayvan, hayvan hastalıkları, hayvansal gıda güvenliği gibi Müdürlüğün temel konularında hizmet içi ve hizmet dışı eğitim faaliyetleri yürütmek,

u) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin şube ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

ü) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Müdürlük bünyesindeki taşınır mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,

 

v) Konuyla ilgili mevzuat ve üst yönetim ile Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.