TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Gıda Kontrol ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren gıda üretim, depolama, satış ve toplu tüketim yerlerini; Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri zabıta müdürlüklerinin katılımıyla denetlemek, gerekli olan durumlarda bu denetimlere,  Büyükşehir Veteriner İşleri Müdürlüğü, İl ve İlçe tarım Müdürlükleri ve İl Sağlık Müdürlüğünün katılımını sağlamak, analizleri yapılmak üzere gıda numuneleri almak,

 

b) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi aşamasında İlçe Belediyelerine teknik personel desteği sağlayarak, faaliyete geçecek işletmelerin teknik ve hijyenik şartlarının iyileştirilmelerini sağlamak,

 

c) Gıdalarla ilgili olarak vatandaşlardan gelen şikâyetleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak,  kronik hastalığı (Diyabet, Koah, Kronik Böbrek Yetmezliği gibi) olanlar için gıda temin edilmesini sağlamak,

 

ç) Gıda ile ilgili konularda faaliyet gösteren, değişik branşlardaki işyerlerinin teknik ve hijyenik koşullardaki iyileştirme ve buna bağlı olarak gıda güvenliğinin maksimum düzeyde sağlanmasına yönelik; işyerlerini teşvik edici projeler hazırlamak, projelerin uygulanması ve uygulattırılmasını sağlamak,

d) Büyükşehir Belediyesine ait mezbahalar, meyve-sebze halleri, su ürünleri toptan satış yerleri ve soğuk hava depolarının teknik ve hijyenik şartlarının kontrolünü yapmak, buralarda bozulan ve imha edilecek gıda ile ilgili madde ve malzemeleri tutanakla tespit etmek,

 

e) Belediye tarafından satın alınan gıdaların ihale ve muayene komisyonlarında görev almak, teknik şartnamelerini hazırlamak,

 

f) Tüm resmi kurumlardan, gerçek ve tüzel kişilerden gelen gıda numunelerinin; fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik, serolojik analizleri ile katkı-kalıntı analizlerinin (ücretli veya ücretsiz) yapılmasını sağlamak,

 

g) Tüketicilere yönelik beslenme, güvenli gıda tüketimi ile ilgili olarak okullar, muhtarlıklar vb. yerlerde eğitim çalışmaları yapmak,

 

ğ) Kurum içi eğitim, seminer vb. faaliyetler yapmak, diğer kurumlarla ortak eğitim faaliyetlerinde yer almak,

 

h) Mezbahaların yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre faaliyet göstermelerini sağlamak,

 

ı) Kesime gelen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların Veteriner Hekim kontrolünde premortem muayenelerini (kesim öncesi, kesim ve kesim sonrası muayeneleri) yaparak hijyenik şartlarda elde edilmiş güvenilir gıdayı halkın tüketimine arz etmek,

 

i) Premortem muayene sonucu hastalıklı görülenler hakkında ilgili mevzuat hükümlerini uygulamak (Gerekli kurumları bilgilendirmek ve imha edilecekleri imha etmek),

 

j) Salgın hastalıkların önlenmesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il teşkilatı ile koordineli çalışmak,

 

k) Hayvanlardan insanlara geçebilecek bulaşıcı hastalıklarla mücadelede; ilgili diğer teşkilatlarla iş birliği yapmak, çalışmaların verimini arttırmak, tarama ve dezenfeksiyon çalışmalarında bulunmak,

 

l) Mevcut mezbahaların şartlarını daha da iyileştirmek; daha iyi şartlarda kesim hizmetinin gerçekleştirilebilmesi için ilgili mevzuatı takip etmek, gelişen teknolojik yenilikleri takip ederek uygulama ve teknik bilgileri güncel tutmak,

 

m) Kurban bayramında halkın kurban kesim ihtiyacını karşılamak için örnek kesim yerleri kurularak buralarda kesici ve parçalayıcı personelle hizmet vermek, halkın kurban vecibesini hijyen koşulları altında, huzurlu bir şekilde yerine getirmesini sağlamak,

 

n) Mezbahalarda haşere ve kemirgenlerle mücadele etmek,

 

o) Kesimden sonra et satış noktalarına karkas etlerin hijyenik şartlarda naklini sağlamak,

 

ö) Mezbaha atıklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesini sağlamak,

 

p) Mezbaha personelinin hizmet içi eğitimlerini (hijyen, modern kesim teknikleri gibi) gerçekleştirmek,

 

r) İl dışından gelen kesik etlerin kontrolünde ilgili müdürlüklere uygulama ve teknik bilgilerde yardımcı olmak,

 

s) Kurban Bayramlarında halkı bilinçlendirici afiş, broşür vb. dökümanlar hazırlamak, dağıtmak,

 

ş) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin şube ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

t) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Müdürlük bünyesindeki taşınır mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,

 

u) Konuyla ilgili mevzuat ve üst yönetim ile Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.