TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Görev ve Sorumluluklar

a) Belediye personeli ile bakmakla yükümlü oldukları kişilere yönelik poliklinik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,

 

b) Koruyucu ve tedavi edici halk sağlığı taramalarında kullanılmak üzere sabit ve seyyar laboratuvarlar kurmak,

 

c) Gezici sağlık araçları ile sağlık taraması, eğitim ve tanıtım çalışmaları yapmak, yaptırmak,

 

ç) Yardıma muhtaç bireylere yardım amacı ile mobil ve sabit tedavi merkezleri oluşturmak,

 

d) Halkın ihtiyacı olan bölgelerde hastane, tedavi merkezi, dispanser, anne-çocuk muayene ve tedavi evi, gezici semt poliklinikleri, ambulans ünitelerinin açılması için projeler geliştirmek,

 

e) Başvuran tüm vatandaşların muayenelerinin yapılarak gerekli tedavilerini düzenlemek, enjeksiyon, pansuman gibi hemşirelik hizmetleri vermek, gerektiğinde laboratuvar ve röntgen tetkiklerini yaptırmak,

 

f) Ambulans hizmetlerini yürütmek,

 

g) Kronik hastalığı olanlar için danışma ve tedavi merkezleri açmak,

 

ğ) İşyerlerine ruhsat verilmesi ve denetlenmesi konusunda Ruhsat ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile işbirliği yapmak,

 

h) Belediyeye ait mezbaha, meyve-sebze halleri, su ürünleri toptan satış yerleri ve soğuk hava depolarının teknik ve hijyenik şartlarının kontrolünü yapmak,

 

ı) Belediyeye ait mezbahaların yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre faaliyet göstermelerini sağlamak,

 

i) Veterinerlik iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

 

j) Mezarlık ve cenazelerle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

 

k) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin daire ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

l) Daire Başkanlığına ait Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisini belirlemek,

 

m) İlgili mevzuat ve üst yönetim tarafından verilen diğer benzer görevleri yerine getirmek.