TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Belediye personeli ile bakmakla yükümlü oldukları ana-baba ve aile yardımı ödeneğine müstahak çocuklarının hastalanmaları halinde tedavileri için poliklinik hizmetlerini yerine getirmek,

 

b) SGK ile işbirliği yaparak işçi personel hakkında poliklinik hizmetleri yürütmek,

 

c) İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması konularında ilgili birimlerle işbirliği yapmak, sağlık tedbirlerinin alınmasını sağlamak, istatistik çalışmaları yürütmek,

 

ç) Koruyucu ve tedavi edici halk sağlığı taramalarında kullanılmak üzere sabit ve seyyar biyokimya ve hematoloji vb. laboratuvarlar kurmak, faaliyetlerini denetlemek, halkı bilgilendirici broşür ve afiş bastırmak, yazılı ve görsel basın aracılığı ile bilgilendirme çalışmaları yürütmek,

 

d) Gezici sağlık araçları ile sağlık taraması, eğitim ve tanıtım çalışmaları yapmak,

 

e) Yardıma muhtaç bireylere (kimsesiz, yaşlı, yatağa bağımlı hastalar, özürlüler gibi) yardım amacı ile mobil ve sabit tedavi merkezleri oluşturmak, ilaç temini gibi hususlarda projeler geliştirmek, uygulamak, uygulanan projeleri yürütmek, denetlemek,

 

f) Tekirdağ halkının ihtiyacı olan bölgelerde hastane, tedavi merkezi, dispanser, anne-çocuk muayene ve tedavi evi, gezici semt poliklinikleri, ambulans ünitelerinin açılması için projeler geliştirmek, bu hizmetlerin yürütülmesinde belediyenin ilgili müdürlükleri, üniversite, sağlık müdürlüğü ve sağlıkla ilgili kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak,

 

g) Başvuran tüm vatandaşların (İlgili mevzuatın öngördüğü şekilde) muayenelerinin yapılarak gerekli tedavilerini düzenlemek, enjeksiyon, pansuman gibi hemşirelik hizmetlerini vermek, gerektiğinde laboratuvar ve röntgen tetkiklerini yaptırmak,

 

ğ) Doğal afetlerde, acil vakalarda, trafik kazalarında cenaze ve hasta nakilleri için ambulans hizmetleri yürütmek, gerekli birimlerin kurulması için teklifte bulunmak,

 

h)  Kronik hastalığı (Diyabet, Koah, Kronik Böbrek Yetmezliği gibi) olanlar için danışma ve tedavi merkezleri açmak ve gerekli tıbbi malzeme, ilaç ve gıda temin edilmesini sağlamak,

 

ı) Kurum içi eğitim, seminer vb. faaliyetler yapmak, diğer kurumlarla ortak eğitim faaliyetlerinde yer almak, yurt içi ve yurt dışı kongre ve her türlü eğitim faaliyetlerine katılmak, bilgilendirme toplantıları düzenlemek,

 

i) İşyerlerine ruhsat verilmesi konusunda Ruhsat ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile işbirliği yapmak,

 

j) Müdürlüğün yıllık faaliyet planını, Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlamak,

 

harcamaların bütçeye uygunluğunu kontrol altında bulundurmak, müdürlüğe ait bina, demirbaş araç gereç ve sarf malzemelerini hazır tutmak ve amaca uygun olarak kullanımını sağlamak,

 

k) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin şube ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

l) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Müdürlük bünyesindeki taşınır mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,

 

m) Konuyla ilgili mevzuat ve üst yönetim ile Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.