TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Görev ve Sorumluluklar

a) Belediye il sınırları içerisinde yaşayıp; sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan ve desteklenmesi gereken yardıma muhtaç çocuk, genç, kadın, yaşlı ve engellilere yönelik sosyal hizmet uygulamaları sunmak.   

b) Yetişkinlerin, yaşlıların, engellilerin, kadınların, şehit ailelerinin, gazilerin,  gençlerin ve çocukların; maddi, manevi ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü sosyal faaliyeti yapmak ve yaptırmak. 

c) Tekirdağ ili ihtiyaç analizini gerçekleştirerek, vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeye ve sorunlarını çözmeye yönelik; stratejiler, alternatif çözümler, plan ve projeler geliştirmek, uygulamak ve takibini yapmak.  

ç) İhtiyaç duyulan sosyal hizmet uygulamalarının tespitini yapmak, ihtiyaca cevap verecek merkezleri açmak ve yapılandırılması için gerekli planlamaları yapıp bu konudaki çalışmaları yürütmek.

d) Sosyal hizmet uygulamalarını toplumun tüm kesimine ulaştırmak ve bunlarla ilgili dezavantajlı gruplara yönelik veri tabanı oluşturmak.

e) İhtiyaç sahibi vatandaşlara ayni ve nakdi yardımlar yapmak.

f) İhtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yardım merkezleri, destek mağazaları açmak ve işletmek. 

g) İhtiyaç sahibi vatandaşların sağlıklı ve düzenli beslenebilmeleri için aşevi vb. tesislerin açılmasına yönelik çalışmaları yapmak. 

ğ) Yaşlı ve engelli vatandaşlar için; yaşlı lokali, yaşlı kreşi hizmet merkezleri ve/veya huzurevleri, engelli hizmet merkezleri, engelliler lokali, mola evleri, farkındalık merkezleri açmak ve işletmek, yaşam kalitesini yükseltmek ve boş zamanlarını değerlendirmek için sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.

h) Engelli vatandaşların erişilebilirliğinin sağlanması için Belediye birimlerince yapılacak planlama, tasarım, inşaat, imalat, ruhsatlandırma ve denetleme süreçlerinde gerekli önerileri ilgili birimlere iletmek.

ı) Tekirdağ iline göç eden vatandaşların şehre uyum sağlamaları ve toplum bilincinin geliştirilmesi amacıyla eğitim seminerleri düzenlemek, kent ve kentli ailelerle uyum içerisinde yaşayabilmeleri için kentsel değerlerin kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.

i) Aile ve kadının sorunlarını çözme, rehberlik hizmeti ve psikososyal destek alabilmeleri için Kadın Danışma ve/veya Dayanışma Merkezleri açmak ve işletmek.

j) Şiddet gören kadınlar için koruyucu tedbirler almak, kadın konukevlerinin açılmasına yönelik gerekli çalışmaları yapmak, açılan merkezlerin faaliyete geçmesini sağlamak, takip ve kontrolünü yapmak.

k) Şiddeti önlemeye, toplumsal cinsiyet bakış açısını geliştirmeye yönelik projeler üretmek ve bu konudaki çalışmalara destek vermek.

l) Kadın çalışmaları ile ilgili hizmetler üretmek, kadına yönelik şiddetle mücadele etmek ve bu konuda destek hizmetler oluşturmak ayrıca kadın istihdamını artırıcı kurumsal işbirlikleri ile nitelikli çözümler geliştirmek.

m) Çocukların bedensel ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunarak sosyal yaşama uyumlarını kolaylaştıran destekleyici uygulamalar geliştirmek ve takibini yapmak.

n) Şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal hizmet faaliyetleri geliştirmek ve takibini yapmak.

o) Şehit yakınları ve gazilerin ekonomik, kültürel bakımdan desteklenmesi ve toplumdan kopmaması amacıyla yapılan çalışmaların takibini yapmak. Bu amaçla; Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversitelerin bünyelerinde bulunan proje birimleri ile yapılacak hizmetlerin takibini yapmak. 

ö) Sosyal hizmet faaliyetlerinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği kurarak güç birliği sağlamak ve var olan sosyal projelere destek vermek, bunlara lojistik destek sağlamak.  Bu konularla ilgili anılan kuruluşlar ya da kişilerle geçici ya da devamlı işbirliği yapmak, destek sağlamak ya da destek almak ve bu hususlarla ilgili sözleşmeler, protokoller imzalamak.

p) Dairenin görev alanına giren konulara yönelik projeleri, gerektiğinde ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütmek. 

r) Birimde ihtiyaç duyulan ve personel tarafından önerilen hizmet içi/mesleki gelişim kapsamındaki eğitim taleplerini incelemek, bu hususta gerekli çalışmaları başlatmak. 

s) Daire Başkanlığının görev kapsamında yer alan hizmetler ile ilgili, yönetmelik ve yönergeleri hazırlamak, hazırlatmak ve Büyükşehir Belediye Meclisine sunmak.

ş) Daire Başkanlığında yürütülen iş ve işlemlerde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu esas almak.