TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Tekirdağ ili genelinde, şiddet gören kadınlar için koruyucu tedbirler kapsamında kadın konukevleri kurmak için gerekli çalışmaları yapmak, bu merkezlerin çalışma yönetmeliklerini hazırlayarak onaylanması için teklifte bulunmak, açılan merkezlerin işletilmesini sağlamak, takip ve kontrolünü yapmak, kadınlara yönelik her türlü şiddet, taciz ve istismarın önlenmesi ve ortadan kaldırılması için çalışmalar yürütmek, koruyucu tedbirler almak, gerekli sosyal destek sistemlerinin oluşturulmasını sağlamak, kadını ekonomik açıdan güçlendirici çalışmalar yapmak,

 

b) Ailenin birlik ve beraberliğine katkı sağlamak, psikolojik destek ve eğitim hizmetleri vermek amacıyla; aile danışma merkezleri açmak için gerekli çalışmaları yapmak, bu merkezlerin çalışma yönetmeliklerini hazırlayarak onaylanması için teklifte bulunmak, açılan merkezlerin işletilmesini sağlamak, takip ve kontrolünü yapmak,

 

c) Çocuk bakımevleri açmak için gerekli çalışmaları yapmak, bu merkezlerin çalışma yönetmeliklerini hazırlayarak onaylanması için teklifte bulunmak, açılan merkezlerin işletilmesini sağlamak, takip ve kontrolünü yapmak,

 

ç) Ekonomik durumlarına bakılmaksızın şehit ve gazi çocukları; resmi kuruluşlarda korunma altında bulunan çocuklar; cezaevlerinde hükümlü ve tutuklu olan anneleri ile birlikte kalan çocuklar, ekonomik gücü yeterli olmayan ailelerin çocukları ile ekonomik güçlük içindeki anne veya babası vefat etmiş çocuklar, tek ebeveyni ile yaşayan çocuklar, engelli ebeveyni olan çocuklar, kadın konukevinde bulunan veya ayrılan kadınların çocukları için ücretsiz kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüpleri açmak veya bu çocukların mevcut kreş ve gündüz bakımevlerindeki masraflarını karşılayarak kreş hizmeti almalarını sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak, bu merkezlerin çalışma yönetmeliklerini hazırlayarak onaylanması için teklifte bulunmak, açılan merkezlerin işletilmesini sağlamak, takip ve kontrolünü yapmak,

 

d) Kadının ve ailenin korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlar hazırlamak,

 

e) Müdürlüğün görev alanına giren faaliyetlerin; onaylanan plan, program ve bütçeye uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almak,

 

f) Kadın ve aile sorunları ile ilgili sağlık, eğitim, kültür, çalışma ve sosyal güvenlik başta olmak üzere bütün alanlarda kadınların ilerlemesini sağlayıcı ve karar mekanizmalarına katılımını artırıcı çalışmalarda bulunmak, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, gerektiğinden hizmet satın almak, bu konularda gerçekleştirilecek her türlü etkinliğe katılmak,

 

g) Diğer birimlerle ortaklaşa sosyal, kültürel vb. konularda organizasyonlar ve kutlama programları yapmak,

 

ğ) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Müdürlük bünyesindeki taşınır mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,

 

h) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin Müdürlük ile ilgili kısımlarını hazırlamak

 

ı) İlgili diğer mevzuatta gösterilen görevler ile daire başkanı ve üst yönetim tarafından verilen görevleri yapmak.