TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Ailenin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlar hazırlamak. 

b) Aile içi iletişim, aile yaşam döngüsü, sağlıklı anne-baba tutumları, okul başarısı, ergenlik döneminde meydana gelen fiziksel ve ruhsal değişiklikler, dönem yaş grubu çocukları etkileyebilecek sorunlara ilişkin; çocuklara, gençlere ve ailelerine yönelik çalışmalar yapmak, eğitim, panel seminer vb. etkinlikler düzenlemek.

c) Kadına ve topluma yönelik hizmetleri yürütmek, bu hizmetlerle ilgili Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezleri, Kadın Danışma ve/veya Dayanışma Merkezleri, Kadın Konukevleri, Kadın Lokalleri vb. merkezlerin açılması konusunda gerekli çalışmaları yapmak.

ç) Kadına yönelik toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, her türlü şiddet, taciz, ihmal, istismarın önlenmesi amacıyla çalışmalarda bulunmak, kadının insan haklarını geliştirmek için kadınları sosyal, kültürel, ekonomik alanlarda aktif hale getirebilecek plan ve projeler geliştirip uygulamak.

d) Şiddet gören kadınlara psikososyal destek verip kadınların kazanımlarını artırmak, gerekli durumlarda hukuki yönlendirmeler yapmak.

e) Kadının güçlendirilmesini sağlayıcı ve karar mekanizmalarına katılımını artırıcı çalışmalarda bulunmak. 

f) Din, dil, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve düşünce farkı gözetmeksizin kent içinde yaşayan tüm kadınların kent yönetiminde ve karar alma süreçlerinde daha aktif bir rol almalarını sağlamak, demokratik katılımın ve katılımcı yapının güçlendirilmesini hedefiyle; doğrudan katılıma dayanan gönüllülük esasına uygun kadınlardan oluşan kadın meclisi vb. çalışmalar yapmak. 

g) Sokakta çalışan ve sokakta yaşayan çocuklara yönelik merkezler, çocuk koruma evleri, çocuk meclisi, şefkat evleri gibi sosyal hizmet merkezleri açmak ve faaliyetlerin devam etmesi için her türlü önlemi almak ve aldırmak.

ğ) Çocuk bakımevleri/kreşler/anaokulları/etüt eğitim merkezleri vb. kuruluşların açılması ve işletilmesi konusunda gerekli çalışmaları yapmak, açılan kuruluşların işletilmesini sağlamak, takip ve kontrolünü yapmak. 

h) Toplumsal gelişime destek olmak ve katkı vermek üzere projeler düzeyinde çalışmalar yapmak.

ı) Toplumun ihtiyaçlarını tespit etmek, ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet modelleri önermek ve ilgili birimlere bildirmek.

i) Kadınların çalışma hayatına katılımlarının artırılması amacıyla özel/ kamu kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon sağlayarak istihdama yönelik çalışmalar yapmak.

j) Aile, toplum ve kadın çalışmaları konusunda yerel ihtiyaçlara cevap veren ulusal ve uluslararası uygulamaları araştırmak, yerinde gözlemlemek ve gerektiğinde kuruma uyarlayarak projeler geliştirmek.

k) Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve bünyelerinde bulunan proje birimleri ile Daire Başkanlığı arasında, iletişim, işbirliği ve eşgüdümü sağlamak.

l) Müdürlüğün görev alanına giren faaliyetlerin onaylanan plan ve programların bütçeye uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almak.