TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sosyal yardımlarından yararlanmak isteyenlerin müracaatlarını alarak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Hakkında Yönetmelik'te belirtilen hükümler çerçevesinde incelendikten sonra, sosyal inceleme raporuyla birlikte karara bağlanmak üzere Değerlendirme Kuruluna göndermek,

 

b) Değerlendirme Kurulunca uygun görülen yardımları, konuyla ilgili Yönetmelik kapsamında gerçekleştirmek,

 

c) Muhtaç kişilere dağıtılmak üzere günlük sıcak yemek üretmek amacıyla, ihtiyaç oranında aşevi kurulması için gerekli çalışmaları yapmak, kurulan aşevlerinin çalışma yönetmeliklerini hazırlayarak onaylanması için teklifte bulunmak, çalışmalarını organize etmek, takip ve kontrolünü yapmak,

 

ç) İhtiyaç sahibi kişilerin kullanımına sunulmak üzere, gıda ve giyim bankaları kurmak, kurulan gıda ve giyim bankalarının çalışma yönetmeliklerini hazırlayarak onaylanması için teklifte bulunmak, çalışmalarını organize etmek, takip ve kontrolünü yapmak,

 

d) Doğal afet, yangın, toprak kayması vb. ani gelişen olaylar neticesinde mağdur olan kişiler ile kenti kısa süreliğine ziyaret edenlerden (asker ziyareti, öğrenci ziyareti vb.) barınma imkânı bulunmayan kişilere, barınma amacıyla yapılacak yardımların gerçekleştirilmesini sağlamak,

 

e) Muhtaç, yoksul ve dar gelirli engellilerin engel durumlarına göre ihtiyaç duyduğu, tekerlekli sandalye, işitme cihazı, beyaz baston, protez ve benzeri araç ve gereç yardımının yapılabilmesi için gerekli iş ve işlemleri yürütmek,

 

f) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, ihtiyaç sahibi kişilere ayni ve nakdi yardım yapmak,

 

g) Müdürlüğün görev alanına giren faaliyetlerin; onaylanan plan, program ve bütçeye uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almak,

 

ğ) Diğer birimlerle ortaklaşa sosyal, kültürel vb. konularda organizasyonlar ve kutlama programları yapmak,

 

h) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Müdürlük bünyesindeki taşınır mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,

 

ı) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin Müdürlük ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

i) İlgili diğer mevzuatta gösterilen görevler ile daire başkanı ve üst yönetim tarafından verilen görevleri yapmak.