Güneşli açık hava
Sıcaklık : 18° Rüzgar : 2 km/s
11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313
Sorumlu Resmi

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Daire Başkanı Metin PAKDİL
0850 459 59 59 0282 258 62 10 fendb
@tekirdag.bel.tr
Görev ve Sorumluluklar

                                               
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

 

MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen işleri dairesi Başkanlığı ve bağlı şube müdürlüklerinin görev, yetki, ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 -(1) Bu Yönetmelik; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı dairesi bünyesinde görevli personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)Belediye                                              : Tekirdağ Büyükşehir Belediyesini,

b)İlçe Belediyesi                                     : Büyükşehir sınırları içerisinde kalan ilçe belediyelerini,

c)Belediye Meclisi                                  : Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisini,

ç)Belediye Encümeni                             : Tekirdağ Büyükşehir Belediye Encümenini,

d)Belediye Başkanı                                 : Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanını,

e)Üst Yönetim                                         : Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı, Genel Sekreter ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısını,   

f)Dairesi Başkanlığı                                 : Fen İşleri dairesi Başkanlığını,

g)Daire Başkanı                                       : Fen İşleri Dairesi Başkanını,

ğ)Şube Müdürlüğü                                  : Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerini,

h)Şube Müdürü                                       : Fen İşleri Başkanlığına bağlı bağlı Şube Müdürlerini,

ı)Altyapı                                                    : Elektrik, doğalgaz, telefon, kablolu televizyon bağlantı hatları projeleri, termal ısınma ve enerji besleme projeleri ve benzerleri gibi genel olarak yer altından geçebilecek bütün tesisler ile yollar ve kaplamaları ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Fen İşleri Dairesi Başkanlığının Görevleri

 

MADDE 5- (1) Fen İşleri Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda gösterilmiştir:

a)Daire Başkanlığının görevleri ile ilgili diğer Dairelerle koordineli olarak yürütülecek olan imalatların yapım ve/veya denetlenmesini sağlamak ,

b)Belediyenin sorumluluğunda bulunan ana arterlerin bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak, ihtiyaca göre yenilerini açmak, ana arterlerde yaptırılacak bordür ve tretuvar çalışmaları ile köprülü ve hemzemin kavşakların ihale dosyalarını hazırlatmak, imalatların proje ve mevzuata uygunluğunu denetlemek, denetletmek,

c)Belediyenin hedef, strateji ve politikaları doğrultusunda Daire Başkanlığının görev alanıyla ilgili planlar hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve aksayan yönlerini tespit ederek çözüm üretmek,

ç)Daire Başkanlığı ile ilgili şikayetleri ilgili müdürlüklere iletmek ve değerlendirilmesinde katkı sağlamak amacıyla çözümler üretmek, sonuçlandırılmasını takip etmek,

d)İş Güvenliği ve çalışma ortamının sürekli geliştirilmesi için gereken önlemlerin alınmasını sağlamak,

e)İhtiyaç halinde kiralanacak iş makinelerinin niteliğinin belirlenmesi ve kiralanması sonrası kontrolünü sağlamak,

f)Daire bünyesindeki ekonomik ömrünü doldurmuş olan araç, gereç ve iş makinelerinin hurdaya ayrılma işlemlerini yaptırmak,

g)Altyapı programlarının hazırlanmasında, taslakların birleştirilip kesinleştirilmesinde üst yapı program ve çalışmaları ile koordinasyonu sağlamak,

ğ)Altyapı Koordinasyon Kurulu (Aykome) toplantı gündemini hazırlatmak, karar ve tutanakları düzenleterek ilgili makamlara göndermek, Aykome üyesi kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,

h)Kazı yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere izin ve kazı ruhsatı vermek, izinsiz kazı yapılmasını önlemek,

ı)Altyapı çalışma izni talep edilen güzergahların keşiflerini yaptırıp, çalışmanın uygun olup olmadığına karar vermek,

i)Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan yeşil alanların ilgili mevzuata uygun tasarımlarını yapmak, yaptırmak, düzenlemek, park, çocuk bahçesi, spor sahaları, piknik ve rekreasyon alanları, yaya alanları, meydan ağaçlandırmaları, ağaçlandırma sahaları oluşturmak; mevcut yeşil alanların bakımını, onarımını ve korunmalarını sağlamak,

j) Kentsel tasarım, uygulama ve trafik düzenleme planlarına göre refüjlerin, meydanların,, alt ve üst geçitlerin peyzaj projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,

k)Belediyenin yetki ve sorumluluk alanında fidanlar, bitki üretim alanları, seralar, uygulama bahçeleri, huzur bahçeleri, kent ormanları, koruluklar, ağaçlandırma alanları, kesme çim üretim alanları kurulması, işletilmesini ve bakım çalışmalarını yürütmek,

l)Şehir şebekesinde su ihtiyacı karşılanamadığı durumlarda kullanılmak üzere su toplama havzaları kurmak, yeraltı su kuyuları açmak vb. tesisleri kurmak ve kurdurmak,

m)Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin Daire Başkanlığı ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

n)Daire Başkanlığına ait Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisini belirlemek,

o)İlgili mevzuat ve üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yürütmek,

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Daire Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları

 

MADDE 11 ? (1) Daire Başkanının görevleri aşağıda gösterilmiştir:

a)Daire Başkanlığı faaliyetlerinin onaylanan plan, program ve bütçeye uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almak veya alınması için üst yönetime teklifte bulunmak,

b)Daire Başkanlığı bünyesindeki birimlerin çalışmalarının, etkin ve verimli bir şekilde yürütülüp gerçekleştirilmesi için iş dağılımında denge ve esneklik sağlamak, bu amaçla kadrosunun iş bölümü ve çalışma düzenini belirlemek, alt grupları izlemek, koordineli etmek, Daire Başkanlığının faaliyetleri ile ilgili periyodik toplantılar düzenleyerek yaptırılacak işler hakkında personele açıklamalarda bulunmak, yol göstermek, gerektiğinde yardım etmek, önerilerde bulunmak ve aksaklıklara çözüm bulmak,

c)Kaynakları verimli ve etkili kullanmak, kullandırmak, bu amaçla gerekli planlama ve denetimi yapmak ve yaptırmak,

ç)Daire hizmetlerinin yürütülmesine yönelik ihtiyaçları belirlemek ve temini için üst makamlara teklifte bulunmak,

d)Öncelikle daire içinde olmak üzere, gerektiğinde belediyenin diğer birimleri ve ilgili kuruluşlarla etkin haberleşme ve bilgi alışverişi faaliyetlerini yürütmek, koordine etmek, gelen-giden evrakların havalesini yapmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,

e)Belgelerin tam, doğru ve güncel olarak tutulması, dosyalanması, saklanması, gizliliğini korunması ve arşivlenmesini yaptırmak, birim faaliyetlerini etkileyerek veya ilgilendirecek nitelikteki iç-dış gelişmeleri ve yayınları izlemek, ilgililere bilgi vermek, gerektiğinde personeline konu kapsamında açıklama yapmak,

f) Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak, üst yönetim tarafından istenen raporların hazırlanıp sunulmasını temin etmek ,

g)Personelin gerekli nitelikleri kazanması ve lüzumlu bilgileri edinebilmesi için eğitim ve diğer yollarla yetiştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak, bu konuda gerekli çalışmaların yapılması için girişimde bulunmak,

ğ)Personelin liyakat değerlendirmelerini yapmak, gerektiğinde terfi, taltif ve yer değişikliği önerileri sunmak,

h)Personelin özlük işleri ile ilgili belgeleri incelemek, uygun gördüklerini imzalamak, ilgili mevzuata göre işlemi sonuçlandırmak, mesai devam izinlerini izlemek, gerektiğinde uyarılarda bulunmak,

ı)Personelin yurt içi görevlendirmelerini belirleyerek onaylamak, onaylatmak ve onaylanan işlemleri sonuçlandırmak,

i)Kendisi de dahil, personelin herhangi bir nedenle işyerinde kısa veya uzun süreli ayrılması halinde söz konusu işlerin kimler tarafından yürütüleceğini belirlemek,

j)Görevlendirildiği komisyon, komite, kurul ve çalışma gruplarında yer almak, rapor veya proje hazırlamak,

k)Daire Başkanlığına ait görevleri, faaliyet ve proje bazında izlemek,

l)Sorumlu olduğu personel ve faaliyet hakkında üst yönetime bilgi vermek, üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yürütmek,

m)Daire bünyesindeki personelin disiplin amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmek,

 

(2)Daire Başkanının yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a)Bu yönetmeliğin 6ıncı maddesinde yazılı görevleri bizzat yapmak, yaptırmak, bu görevlerle ilgili konularda müdürlükler arası koordinasyon sağlamak, müdürlüklerin çalışmalarını denetlemek, müdürlüklere emir ve talimat vermek,

b)Daire Başkanlığına bağlı personeli mesai saatleri dışında da görevlendirmek, işin yapılıp yapılmadığının takibi ile mesailerini imzalamak,

c)Daire Başkanlığına bağlı tüm personel ile kendisine bağlı her birimde, kanun ve tüzüklere uygun olmak kaydı ile personel hareketlerini (izin,dış göre) planlamak, denetlemek ve görev vermek,

ç)Görevlendirme durumunda Büyükşehir Belediye Başkanlığını temsil etmek.

(3)Daire Başkanı, kendisine verilen görevlerin ilgili mezuatta gösterilen şekilde etkin ve verimli, Belediyenin misyon ve vizyonuna uygun olarak yürütülmesinden ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasında üst yönetime karşı sorumludur.

Şube Müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumlulukları

 

MADDE 12-  (1) Daire Başkanlığı bünyesindeki Şube Müdürlüklerinin ortak görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda gösterilmiştir:

a)Müdürlüğe ait tüm yazışmaları yapmak, yaptırmak, kontrol etmek, paraflamak, işlem bittiğinde dosyasına kaldırtmak, arşivletmek ,

b)Müdürlük bünyesindeki personelin özlük işlerini (izin, rapor, terfi, disiplin, istirahat ve buna benzer) takip etmek ve eğitim almasını sağlamak, ayrıca işçi statüsünde çalışan personelin aylık puantajını hazırlatmak, onaylamak, onaylatmak, süresi içerisinde ilgili daireye ulaştırmak,

c)Daire Başkanından gelen evrakları ilgili birimlere zamanında havale ederek, çalışanları arasında gerekli koordineyi ve işbirliğini sağlamak,

ç)Görev alanına ait şikayet ve önerileri incelemek ve cevaplandırmak,

d)Şube işlerinin yürütülmesinde uygulanacak kanun,  tüzük, yönetmelik, kararname, genelge gibi mevzuata erişim konusunda çalışanlarını bilgilendirmek ve personelin bunlardan kolayca yararlanmasını sağlamak,

e)Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda araştırma, planlama, örgütleme, işbirliği, koordinasyon uygulama, yöneltme, bütçeleme, denetleme, değerlendirme ve raporlama iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

f)Müdürlük faaliyetlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, talimat, plan, program, bütçe ve tekniklerle bu yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen usul ve esaslara uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

g)Personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyerek kendilerine tebliğ etmek, personeli izlemek, denetlemek,

ğ)Müdürlüğün fiziki çalışma koşullarını ve iş ortamını iyileştirmek ve geliştirmek,

h)Mal ve hizmet alımları ile ilgili iş ve işlemlerin doğru, zamanında ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak,

ı)Faaliyetlerin gerektirdiği sözleşme, protokol, yönetmelik, yönergeleri hazırlatıp onaya sunmak,

i)Şubeye ait görevleri, faaliyet ve proje bazında izlemek,

j)İzin, hastalık, görev vb. sebeplerle görevde bulunamayacağı zamanlarda yerine vekil bırakmak,

k)İlgili mevzuat ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

(2)Şube Müdürleri; kendisine verilen görevlerin ilgili mevzuatta gösterilen şekilde etkin ve verimli, Belediyenin misyon ve vizyonuna uygun olarak yürütülmesinden ve zamanında kullanılmasından Daire Başkanına karşı sorumludur.

Şeflerin görev, yetki ve sorumlulukları

 

MADDE 13- (1) Daire Başkanlığı bünyesindeki Şube Müdürlerinde görevlendirilen şefler; ilgili Şube Müdürlüğünün görevleri çerçevesinde, bürosunun görev alanına giren konularda Daire Başkanı ve Şube Müdürü tarafından verilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.

(2)Şefler; kendilerine verilen görevlerin ilgili mevzuatta gösterilen şekilde etkin ve verimli, Belediyenin misyon ve vizyonuna uygun olarak yürütülmesinden ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından Daire Başkanına ve Şube Müdürüne karşı sorumludur.

Memur ve işçi personelin görev ve sorumlulukları

 

MADDE 14- (1) Daire Başkanlığı bünyesinde görevli memur ve işçi personel; yapılan görev bölümü çerçevesinde üst yönetim, Daire Başkanı, bağlı bulundukları Şube Müdürü ve Şeflerin verdiği tüm görevleri tam ve zamanında yerine getirir.

(2) Memur ve işçi personel ; çalışma düzenine uygun olarak iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılması ile görev gereği kendisine zimmetlenen taşınırların özenle kullanılması ve muhafazasından Üst Yönetime, Daire Başkanına, Şube Müdürüne ve Şeflere karşı sorumludur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun görev ve sorumluluğu

 

MADDE 15- (1) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun görevleri aşağıda gösterilmiştir:

a)İş yerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uyulmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; bir veya birden fazla işyeri hekimi ve gerektiğinde diğer sağlık personelini görevlendirmek, tehlike sınıfına uygun bir veya birden fazla iş güvenliği uzmanı görevlendirerek tüm çalışmaları yürütmek,

b)Birinci bentte sayılan yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını işyerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, işletme dışında kurulu Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerden hizmet alarak da yerine getirmek,

c)Sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütmek üzere işyerinden personel görevlendirmek veya işletme dışında kurulu Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerden hizmet almak suretiyle bu konudaki yetkilerini devreden işverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek,

ç)İş Sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili görevlendirilen personelin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak,

d)Sağlık ve güvenlikle ilgili konularda işçilerin görüşlerini alarak katılımlarını sağlamak,

e)İşyeri hekimi ile iş güvenliği uzmanlarının görevlerini yerine getirebilmeleri için, Bakanlıkça belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yeterli çalışma sürelerini sağlamak,

f)İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği, yükümlü olduğu kayıt ve bildirimleri İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi veya hizmet aldığı işletme dışında kurulu Bakanlıkça yetkilendirilen birimler ile işbirliği içerisinde yerine getirmek,

g)İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri ve bilgilendirmelerini yapmak veya yapılmasını sağlamak,

ğ)İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ve ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,

h)Çalışma ortamının ve işçilerin sağlık gözetimine ait bütün bilgilerin kayıt altına alınasının sağlamak,

(2) İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının; onaylı deftere iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yazacağı tedbir ve önerileri yerine getirilmesinden, defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren veya işveren vekili sorumludur. Onaylı defter; seri numaralı ve kendınden kopyalı olur ve Genel Müdürlüğe, işyerinin bağlı olduğu Bakanlığın ilgili bölge müdürlüğüne veya notere her sayfası onaylatılır. Defterin aslı işveren, suretleri ise işyeri hekimi ve / veya iş güvenliği uzamanı tarafında muhafaza edilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kalite, Çevre, İş sağlığı ve Güvenliği

 

MADDE 16- (1) Daire Başkanlığında görevli tüm personelin uymak ve yürütmek zorunda olduğu; kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a) Daire Başkanı

1. Çalışanları Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri etkinliğine katkıda bulunmaları yönünde desteklemek, yönlendirmek ve katılımlarını sağlamak, iyileştirmeye teşvik etmek,

2. Personeli süreç ve risk öncelikli yaklaşıma teşvik etmek, etkin kalite, Çevre ve İş Sağlığı ile Güvenli Yönetim Sistemleri şartlarına uygunluğun önemini iletmek,

3. İş sağlığı ve güvenliği ve çevre konularındaki tüm yasal şartları aynı zamanda `? İŞ Sağlığı ve Güveliği İç Yönerge Prosedürü?? nde yer alan diğer tüm kuralları kabul ederek, tüm çalışmaların bu kurallara uygun şekilde yürütülmesini sağlamak,

b) Müdür, Şef, Mühendis

1.Kalite Yöneyim Sistemi?nin şartlarını tanımak, uygulamak, iyileştirme faaliyeti önerileri sunmak ve bu çalışmalarda görev üstlenmek, elemanlarının gereklerini yerine getirmesini sağlamak,

2.Kendi sorumluluk alanına giren faaliyetlerde gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak, alınan önlemlere uyulmasını sağlamak ve bu konuda gerekli denetimleri yapmak,

3. Kendi sorumluluk alanındaki faaliyetlerde ortaya çıkan atıkları çevre mevzuatı ile uyumlu şekilde kontrol altına almak ve azaltmak,

4. İş sağlığı ve güvenliği ve çevre konularındaki tüm yasal şartları aynı zamanda `?İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönerge Prosedürü??nde yer alan diğer tüm kuralları kabul ederek, tüm çalışmaları bu kurallara uygun şekilde yürütmek.

c) Teknisyen, Tekniker

1. Kalite Yönetim Sistemi?nin şartlarını tanımak, uygulamak, iyileştirme faaliyeti önerileri sunmak ve bu çalışmalarda görev üstlenmek,

2. İş sağlığı ve güvenliği ve çevre konularındaki tüm yasal şartları aynı zamanda ?İş sağlığı ve Güvenliği İç Yönerge Prosedürü? nde yer alan diğer tüm kuralları kabul ederek, tüm çalışmalarını bu kurallara uygun şekilde yürütmek,

3.Çevre, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak, verilen kişisel koruyucu malzemeleri kullanmak ve kullanılmasını sağlamak, atıkları ayrı yarı toplamak,

ç) Memur ve İşçi

1. Kalite Yönetim Sistemi?nin şartlarını tanımak, uygulamak, iyileştirme faaliyeti önerileri sunmak ve bu çalışmalarda görev üstlenmek,

2. İş sağlığı ve güvenliği ve çevre konularındaki tüm yasal şartları aynı zamanda  ?İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönerge Prosedürü? nde yer alan diğer tüm kuralları kabul ederek, tüm çalışmalarını bu kurallara uygun şekilde yürütmek,

3. Çevre, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki kurallara uymak,

 

ALTINCI BÖLÜM

Çalışma Düzeni

MADDE 17- (1) Dairede görevli tüm personel;

a)Biriminde yürütülen iş ve işlemler hakkındaki bilgileri izinsiz olarak kurum dışına vermez,

b)Görevlerini yerine getirirken, hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit ve adil muamele eder,

c)Görevleri ile ilgili doğrudan veya dolaylı olarak, hiç kimsenin hizmet, ikram ve hediyelerini kabul edemez ve bunlarla alışverişte bulunamaz. Bu gibi kimselerden borç para almayacakları gibi, borç da veremez,

ç)Meclis, Encümen ve Başkanlık yazıları ve eki dosyalardaki bilgileri açığa vuramaz ve yetkililer dışında kimseye bilgi vermezler,

d)Mesai bitiminde masa üzerindeki evrakı dolap ve çekmecelere koyar ve kilitler,

e)Her türlü malzeme ve evrakın muhafazası ile şahsen sorumlu olan personel, muhtelif sebeplerle görevinden ayrılması halinde, bunları birimdeki görevliye yazılı bir tutanak ile devir eder.

Bilgi verme yasağı

MADDE 17- (1) Birimlerin evrak ve dosya memurları, gizli olmasa bile evrak ve işlemin sonucuna ait bilgi veremez ve açıklamada bulunmaz. Bilgi alacak kişiler, bilgileri Daire Başkanı, Şube Müdürü veya yetki verilen diğer görevliden alır. Bu kurallara aykırı davranan personel hakkında kanuni işlem yapılır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ortak Görevler

Madde 19- (1) 4734 sayılı Kanunun62 nci maddesinin birinci fıkrası (e) bendi uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında işçi çalıştırılan tüm harcama birimleri; yapılan her bir ihale için, ihale dökümanı ve ihale sözleşmesi ile birlikte bu ihale kapsamında çalışan her bir işçinin;

nüfus bilgilerini, işe başlama ve işten ayrılma tarihlerini ve nedenini, çalışma sürelerini, ücret ve diğer mali haklarını, yıllık izin kullanımına dair bilgilerini, sigorta kayıtlarını içeren bir özlük dosyası oluşturur. Biriminde güncel olarak muhafaza edilen özlük dosyaları, diğer birimlerinkilerle birleştirilmek üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına gönderilir.

(2) Kıdem tazminatı talebinde bulunan işçinin hizmet cetveli, ihale dokümanı ve ihale sözleşmesi ile özlük dosyası esas alınarak düzenlenir ve kıdem tazminatı Harcama Birimi tarafından ödenir.

 

Yönerge

MADDE 20- (1) Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanması ve dairenin alt birimlerinin yürüttüğü görevlerin ayrıntılarına ilişkin yönergeler, Daire Başkanının teklifi ve Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

MADDE 21-  (1) 09.09.2015 tarih ve 945 sayılı Meclis Kararı ile yürürlüğe giren `?Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği??  yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 22 ? (1) Bu Yönetmelik, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edilip, kararın kesinleşmesinden sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 23 ? (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı adına Fen İşleri Dairesi Başkanı yürütür.

 

 

11/10/2016 tarih ve 1217 sayılı BMK ekidir.

 

 

 

 

                                               
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

 

MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen işleri dairesi Başkanlığı ve bağlı şube müdürlüklerinin görev, yetki, ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 -(1) Bu Yönetmelik; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı dairesi bünyesinde görevli personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)Belediye                                              : Tekirdağ Büyükşehir Belediyesini,

b)İlçe Belediyesi                                     : Büyükşehir sınırları içerisinde kalan ilçe belediyelerini,

c)Belediye Meclisi                                  : Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisini,

ç)Belediye Encümeni                             : Tekirdağ Büyükşehir Belediye Encümenini,

d)Belediye Başkanı                                 : Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanını,

e)Üst Yönetim                                         : Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı, Genel Sekreter ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısını,   

f)Dairesi Başkanlığı                                 : Fen İşleri dairesi Başkanlığını,

g)Daire Başkanı                                       : Fen İşleri Dairesi Başkanını,

ğ)Şube Müdürlüğü                                  : Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerini,

h)Şube Müdürü                                       : Fen İşleri Başkanlığına bağlı bağlı Şube Müdürlerini,

ı)Altyapı                                                    : Elektrik, doğalgaz, telefon, kablolu televizyon bağlantı hatları projeleri, termal ısınma ve enerji besleme projeleri ve benzerleri gibi genel olarak yer altından geçebilecek bütün tesisler ile yollar ve kaplamaları ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Fen İşleri Dairesi Başkanlığının Görevleri

 

MADDE 5- (1) Fen İşleri Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda gösterilmiştir:

a)Daire Başkanlığının görevleri ile ilgili diğer Dairelerle koordineli olarak yürütülecek olan imalatların yapım ve/veya denetlenmesini sağlamak ,

b)Belediyenin sorumluluğunda bulunan ana arterlerin bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak, ihtiyaca göre yenilerini açmak, ana arterlerde yaptırılacak bordür ve tretuvar çalışmaları ile köprülü ve hemzemin kavşakların ihale dosyalarını hazırlatmak, imalatların proje ve mevzuata uygunluğunu denetlemek, denetletmek,

c)Belediyenin hedef, strateji ve politikaları doğrultusunda Daire Başkanlığının görev alanıyla ilgili planlar hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve aksayan yönlerini tespit ederek çözüm üretmek,

ç)Daire Başkanlığı ile ilgili şikayetleri ilgili müdürlüklere iletmek ve değerlendirilmesinde katkı sağlamak amacıyla çözümler üretmek, sonuçlandırılmasını takip etmek,

d)İş Güvenliği ve çalışma ortamının sürekli geliştirilmesi için gereken önlemlerin alınmasını sağlamak,

e)İhtiyaç halinde kiralanacak iş makinelerinin niteliğinin belirlenmesi ve kiralanması sonrası kontrolünü sağlamak,

f)Daire bünyesindeki ekonomik ömrünü doldurmuş olan araç, gereç ve iş makinelerinin hurdaya ayrılma işlemlerini yaptırmak,

g)Altyapı programlarının hazırlanmasında, taslakların birleştirilip kesinleştirilmesinde üst yapı program ve çalışmaları ile koordinasyonu sağlamak,

ğ)Altyapı Koordinasyon Kurulu (Aykome) toplantı gündemini hazırlatmak, karar ve tutanakları düzenleterek ilgili makamlara göndermek, Aykome üyesi kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,

h)Kazı yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere izin ve kazı ruhsatı vermek, izinsiz kazı yapılmasını önlemek,

ı)Altyapı çalışma izni talep edilen güzergahların keşiflerini yaptırıp, çalışmanın uygun olup olmadığına karar vermek,

i)Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan yeşil alanların ilgili mevzuata uygun tasarımlarını yapmak, yaptırmak, düzenlemek, park, çocuk bahçesi, spor sahaları, piknik ve rekreasyon alanları, yaya alanları, meydan ağaçlandırmaları, ağaçlandırma sahaları oluşturmak; mevcut yeşil alanların bakımını, onarımını ve korunmalarını sağlamak,

j) Kentsel tasarım, uygulama ve trafik düzenleme planlarına göre refüjlerin, meydanların,, alt ve üst geçitlerin peyzaj projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,

k)Belediyenin yetki ve sorumluluk alanında fidanlar, bitki üretim alanları, seralar, uygulama bahçeleri, huzur bahçeleri, kent ormanları, koruluklar, ağaçlandırma alanları, kesme çim üretim alanları kurulması, işletilmesini ve bakım çalışmalarını yürütmek,

l)Şehir şebekesinde su ihtiyacı karşılanamadığı durumlarda kullanılmak üzere su toplama havzaları kurmak, yeraltı su kuyuları açmak vb. tesisleri kurmak ve kurdurmak,

m)Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin Daire Başkanlığı ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

n)Daire Başkanlığına ait Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisini belirlemek,

o)İlgili mevzuat ve üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yürütmek,

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Daire Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları

 

MADDE 11 ? (1) Daire Başkanının görevleri aşağıda gösterilmiştir:

a)Daire Başkanlığı faaliyetlerinin onaylanan plan, program ve bütçeye uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almak veya alınması için üst yönetime teklifte bulunmak,

b)Daire Başkanlığı bünyesindeki birimlerin çalışmalarının, etkin ve verimli bir şekilde yürütülüp gerçekleştirilmesi için iş dağılımında denge ve esneklik sağlamak, bu amaçla kadrosunun iş bölümü ve çalışma düzenini belirlemek, alt grupları izlemek, koordineli etmek, Daire Başkanlığının faaliyetleri ile ilgili periyodik toplantılar düzenleyerek yaptırılacak işler hakkında personele açıklamalarda bulunmak, yol göstermek, gerektiğinde yardım etmek, önerilerde bulunmak ve aksaklıklara çözüm bulmak,

c)Kaynakları verimli ve etkili kullanmak, kullandırmak, bu amaçla gerekli planlama ve denetimi yapmak ve yaptırmak,

ç)Daire hizmetlerinin yürütülmesine yönelik ihtiyaçları belirlemek ve temini için üst makamlara teklifte bulunmak,

d)Öncelikle daire içinde olmak üzere, gerektiğinde belediyenin diğer birimleri ve ilgili kuruluşlarla etkin haberleşme ve bilgi alışverişi faaliyetlerini yürütmek, koordine etmek, gelen-giden evrakların havalesini yapmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,

e)Belgelerin tam, doğru ve güncel olarak tutulması, dosyalanması, saklanması, gizliliğini korunması ve arşivlenmesini yaptırmak, birim faaliyetlerini etkileyerek veya ilgilendirecek nitelikteki iç-dış gelişmeleri ve yayınları izlemek, ilgililere bilgi vermek, gerektiğinde personeline konu kapsamında açıklama yapmak,

f) Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak, üst yönetim tarafından istenen raporların hazırlanıp sunulmasını temin etmek ,

g)Personelin gerekli nitelikleri kazanması ve lüzumlu bilgileri edinebilmesi için eğitim ve diğer yollarla yetiştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak, bu konuda gerekli çalışmaların yapılması için girişimde bulunmak,

ğ)Personelin liyakat değerlendirmelerini yapmak, gerektiğinde terfi, taltif ve yer değişikliği önerileri sunmak,

h)Personelin özlük işleri ile ilgili belgeleri incelemek, uygun gördüklerini imzalamak, ilgili mevzuata göre işlemi sonuçlandırmak, mesai devam izinlerini izlemek, gerektiğinde uyarılarda bulunmak,

ı)Personelin yurt içi görevlendirmelerini belirleyerek onaylamak, onaylatmak ve onaylanan işlemleri sonuçlandırmak,

i)Kendisi de dahil, personelin herhangi bir nedenle işyerinde kısa veya uzun süreli ayrılması halinde söz konusu işlerin kimler tarafından yürütüleceğini belirlemek,

j)Görevlendirildiği komisyon, komite, kurul ve çalışma gruplarında yer almak, rapor veya proje hazırlamak,

k)Daire Başkanlığına ait görevleri, faaliyet ve proje bazında izlemek,

l)Sorumlu olduğu personel ve faaliyet hakkında üst yönetime bilgi vermek, üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yürütmek,

m)Daire bünyesindeki personelin disiplin amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmek,

 

(2)Daire Başkanının yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a)Bu yönetmeliğin 6ıncı maddesinde yazılı görevleri bizzat yapmak, yaptırmak, bu görevlerle ilgili konularda müdürlükler arası koordinasyon sağlamak, müdürlüklerin çalışmalarını denetlemek, müdürlüklere emir ve talimat vermek,

b)Daire Başkanlığına bağlı personeli mesai saatleri dışında da görevlendirmek, işin yapılıp yapılmadığının takibi ile mesailerini imzalamak,

c)Daire Başkanlığına bağlı tüm personel ile kendisine bağlı her birimde, kanun ve tüzüklere uygun olmak kaydı ile personel hareketlerini (izin,dış göre) planlamak, denetlemek ve görev vermek,

ç)Görevlendirme durumunda Büyükşehir Belediye Başkanlığını temsil etmek.

(3)Daire Başkanı, kendisine verilen görevlerin ilgili mezuatta gösterilen şekilde etkin ve verimli, Belediyenin misyon ve vizyonuna uygun olarak yürütülmesinden ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasında üst yönetime karşı sorumludur.

Şube Müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumlulukları

 

MADDE 12-  (1) Daire Başkanlığı bünyesindeki Şube Müdürlüklerinin ortak görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda gösterilmiştir:

a)Müdürlüğe ait tüm yazışmaları yapmak, yaptırmak, kontrol etmek, paraflamak, işlem bittiğinde dosyasına kaldırtmak, arşivletmek ,

b)Müdürlük bünyesindeki personelin özlük işlerini (izin, rapor, terfi, disiplin, istirahat ve buna benzer) takip etmek ve eğitim almasını sağlamak, ayrıca işçi statüsünde çalışan personelin aylık puantajını hazırlatmak, onaylamak, onaylatmak, süresi içerisinde ilgili daireye ulaştırmak,

c)Daire Başkanından gelen evrakları ilgili birimlere zamanında havale ederek, çalışanları arasında gerekli koordineyi ve işbirliğini sağlamak,

ç)Görev alanına ait şikayet ve önerileri incelemek ve cevaplandırmak,

d)Şube işlerinin yürütülmesinde uygulanacak kanun,  tüzük, yönetmelik, kararname, genelge gibi mevzuata erişim konusunda çalışanlarını bilgilendirmek ve personelin bunlardan kolayca yararlanmasını sağlamak,

e)Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda araştırma, planlama, örgütleme, işbirliği, koordinasyon uygulama, yöneltme, bütçeleme, denetleme, değerlendirme ve raporlama iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

f)Müdürlük faaliyetlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, talimat, plan, program, bütçe ve tekniklerle bu yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen usul ve esaslara uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

g)Personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyerek kendilerine tebliğ etmek, personeli izlemek, denetlemek,

ğ)Müdürlüğün fiziki çalışma koşullarını ve iş ortamını iyileştirmek ve geliştirmek,

h)Mal ve hizmet alımları ile ilgili iş ve işlemlerin doğru, zamanında ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak,

ı)Faaliyetlerin gerektirdiği sözleşme, protokol, yönetmelik, yönergeleri hazırlatıp onaya sunmak,

i)Şubeye ait görevleri, faaliyet ve proje bazında izlemek,

j)İzin, hastalık, görev vb. sebeplerle görevde bulunamayacağı zamanlarda yerine vekil bırakmak,

k)İlgili mevzuat ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

(2)Şube Müdürleri; kendisine verilen görevlerin ilgili mevzuatta gösterilen şekilde etkin ve verimli, Belediyenin misyon ve vizyonuna uygun olarak yürütülmesinden ve zamanında kullanılmasından Daire Başkanına karşı sorumludur.

Şeflerin görev, yetki ve sorumlulukları

 

MADDE 13- (1) Daire Başkanlığı bünyesindeki Şube Müdürlerinde görevlendirilen şefler; ilgili Şube Müdürlüğünün görevleri çerçevesinde, bürosunun görev alanına giren konularda Daire Başkanı ve Şube Müdürü tarafından verilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.

(2)Şefler; kendilerine verilen görevlerin ilgili mevzuatta gösterilen şekilde etkin ve verimli, Belediyenin misyon ve vizyonuna uygun olarak yürütülmesinden ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından Daire Başkanına ve Şube Müdürüne karşı sorumludur.

Memur ve işçi personelin görev ve sorumlulukları

 

MADDE 14- (1) Daire Başkanlığı bünyesinde görevli memur ve işçi personel; yapılan görev bölümü çerçevesinde üst yönetim, Daire Başkanı, bağlı bulundukları Şube Müdürü ve Şeflerin verdiği tüm görevleri tam ve zamanında yerine getirir.

(2) Memur ve işçi personel ; çalışma düzenine uygun olarak iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılması ile görev gereği kendisine zimmetlenen taşınırların özenle kullanılması ve muhafazasından Üst Yönetime, Daire Başkanına, Şube Müdürüne ve Şeflere karşı sorumludur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun görev ve sorumluluğu

 

MADDE 15- (1) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun görevleri aşağıda gösterilmiştir:

a)İş yerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uyulmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; bir veya birden fazla işyeri hekimi ve gerektiğinde diğer sağlık personelini görevlendirmek, tehlike sınıfına uygun bir veya birden fazla iş güvenliği uzmanı görevlendirerek tüm çalışmaları yürütmek,

b)Birinci bentte sayılan yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını işyerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, işletme dışında kurulu Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerden hizmet alarak da yerine getirmek,

c)Sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütmek üzere işyerinden personel görevlendirmek veya işletme dışında kurulu Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerden hizmet almak suretiyle bu konudaki yetkilerini devreden işverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek,

ç)İş Sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili görevlendirilen personelin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak,

d)Sağlık ve güvenlikle ilgili konularda işçilerin görüşlerini alarak katılımlarını sağlamak,

e)İşyeri hekimi ile iş güvenliği uzmanlarının görevlerini yerine getirebilmeleri için, Bakanlıkça belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yeterli çalışma sürelerini sağlamak,

f)İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği, yükümlü olduğu kayıt ve bildirimleri İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi veya hizmet aldığı işletme dışında kurulu Bakanlıkça yetkilendirilen birimler ile işbirliği içerisinde yerine getirmek,

g)İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri ve bilgilendirmelerini yapmak veya yapılmasını sağlamak,

ğ)İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ve ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,

h)Çalışma ortamının ve işçilerin sağlık gözetimine ait bütün bilgilerin kayıt altına alınasının sağlamak,

(2) İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının; onaylı deftere iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yazacağı tedbir ve önerileri yerine getirilmesinden, defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren veya işveren vekili sorumludur. Onaylı defter; seri numaralı ve kendınden kopyalı olur ve Genel Müdürlüğe, işyerinin bağlı olduğu Bakanlığın ilgili bölge müdürlüğüne veya notere her sayfası onaylatılır. Defterin aslı işveren, suretleri ise işyeri hekimi ve / veya iş güvenliği uzamanı tarafında muhafaza edilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kalite, Çevre, İş sağlığı ve Güvenliği

 

MADDE 16- (1) Daire Başkanlığında görevli tüm personelin uymak ve yürütmek zorunda olduğu; kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a) Daire Başkanı

1. Çalışanları Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri etkinliğine katkıda bulunmaları yönünde desteklemek, yönlendirmek ve katılımlarını sağlamak, iyileştirmeye teşvik etmek,

2. Personeli süreç ve risk öncelikli yaklaşıma teşvik etmek, etkin kalite, Çevre ve İş Sağlığı ile Güvenli Yönetim Sistemleri şartlarına uygunluğun önemini iletmek,

3. İş sağlığı ve güvenliği ve çevre konularındaki tüm yasal şartları aynı zamanda `? İŞ Sağlığı ve Güveliği İç Yönerge Prosedürü?? nde yer alan diğer tüm kuralları kabul ederek, tüm çalışmaların bu kurallara uygun şekilde yürütülmesini sağlamak,

b) Müdür, Şef, Mühendis

1.Kalite Yöneyim Sistemi?nin şartlarını tanımak, uygulamak, iyileştirme faaliyeti önerileri sunmak ve bu çalışmalarda görev üstlenmek, elemanlarının gereklerini yerine getirmesini sağlamak,

2.Kendi sorumluluk alanına giren faaliyetlerde gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak, alınan önlemlere uyulmasını sağlamak ve bu konuda gerekli denetimleri yapmak,

3. Kendi sorumluluk alanındaki faaliyetlerde ortaya çıkan atıkları çevre mevzuatı ile uyumlu şekilde kontrol altına almak ve azaltmak,

4. İş sağlığı ve güvenliği ve çevre konularındaki tüm yasal şartları aynı zamanda `?İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönerge Prosedürü??nde yer alan diğer tüm kuralları kabul ederek, tüm çalışmaları bu kurallara uygun şekilde yürütmek.

c) Teknisyen, Tekniker

1. Kalite Yönetim Sistemi?nin şartlarını tanımak, uygulamak, iyileştirme faaliyeti önerileri sunmak ve bu çalışmalarda görev üstlenmek,

2. İş sağlığı ve güvenliği ve çevre konularındaki tüm yasal şartları aynı zamanda ?İş sağlığı ve Güvenliği İç Yönerge Prosedürü? nde yer alan diğer tüm kuralları kabul ederek, tüm çalışmalarını bu kurallara uygun şekilde yürütmek,

3.Çevre, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak, verilen kişisel koruyucu malzemeleri kullanmak ve kullanılmasını sağlamak, atıkları ayrı yarı toplamak,

ç) Memur ve İşçi

1. Kalite Yönetim Sistemi?nin şartlarını tanımak, uygulamak, iyileştirme faaliyeti önerileri sunmak ve bu çalışmalarda görev üstlenmek,

2. İş sağlığı ve güvenliği ve çevre konularındaki tüm yasal şartları aynı zamanda  ?İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönerge Prosedürü? nde yer alan diğer tüm kuralları kabul ederek, tüm çalışmalarını bu kurallara uygun şekilde yürütmek,

3. Çevre, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki kurallara uymak,

 

ALTINCI BÖLÜM

Çalışma Düzeni

MADDE 17- (1) Dairede görevli tüm personel;

a)Biriminde yürütülen iş ve işlemler hakkındaki bilgileri izinsiz olarak kurum dışına vermez,

b)Görevlerini yerine getirirken, hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit ve adil muamele eder,

c)Görevleri ile ilgili doğrudan veya dolaylı olarak, hiç kimsenin hizmet, ikram ve hediyelerini kabul edemez ve bunlarla alışverişte bulunamaz. Bu gibi kimselerden borç para almayacakları gibi, borç da veremez,

ç)Meclis, Encümen ve Başkanlık yazıları ve eki dosyalardaki bilgileri açığa vuramaz ve yetkililer dışında kimseye bilgi vermezler,

d)Mesai bitiminde masa üzerindeki evrakı dolap ve çekmecelere koyar ve kilitler,

e)Her türlü malzeme ve evrakın muhafazası ile şahsen sorumlu olan personel, muhtelif sebeplerle görevinden ayrılması halinde, bunları birimdeki görevliye yazılı bir tutanak ile devir eder.

Bilgi verme yasağı

MADDE 17- (1) Birimlerin evrak ve dosya memurları, gizli olmasa bile evrak ve işlemin sonucuna ait bilgi veremez ve açıklamada bulunmaz. Bilgi alacak kişiler, bilgileri Daire Başkanı, Şube Müdürü veya yetki verilen diğer görevliden alır. Bu kurallara aykırı davranan personel hakkında kanuni işlem yapılır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ortak Görevler

Madde 19- (1) 4734 sayılı Kanunun62 nci maddesinin birinci fıkrası (e) bendi uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında işçi çalıştırılan tüm harcama birimleri; yapılan her bir ihale için, ihale dökümanı ve ihale sözleşmesi ile birlikte bu ihale kapsamında çalışan her bir işçinin;

nüfus bilgilerini, işe başlama ve işten ayrılma tarihlerini ve nedenini, çalışma sürelerini, ücret ve diğer mali haklarını, yıllık izin kullanımına dair bilgilerini, sigorta kayıtlarını içeren bir özlük dosyası oluşturur. Biriminde güncel olarak muhafaza edilen özlük dosyaları, diğer birimlerinkilerle birleştirilmek üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına gönderilir.

(2) Kıdem tazminatı talebinde bulunan işçinin hizmet cetveli, ihale dokümanı ve ihale sözleşmesi ile özlük dosyası esas alınarak düzenlenir ve kıdem tazminatı Harcama Birimi tarafından ödenir.

 

Yönerge

MADDE 20- (1) Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanması ve dairenin alt birimlerinin yürüttüğü görevlerin ayrıntılarına ilişkin yönergeler, Daire Başkanının teklifi ve Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

MADDE 21-  (1) 09.09.2015 tarih ve 945 sayılı Meclis Kararı ile yürürlüğe giren `?Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği??  yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 22 ? (1) Bu Yönetmelik, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edilip, kararın kesinleşmesinden sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 23 ? (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı adına Fen İşleri Dairesi Başkanı yürütür.

 

 

11/10/2016 tarih ve 1217 sayılı BMK ekidir.

 

 

 

 

Personel