TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Fen İşleri İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Daire Başkanlığına ait 5 yıllık stratejik plan ve performans raporlarının , her yıla ait gerekli faaliyet çalışmalarını belirlemek ve gerçekleşme planlarını hazırlamak. 

 

b) Bütçe Performans  hedeflerini  belirleyip, faaliyet düzeylerine göre her yıl bütçeyi hazırlamak.

 

c) Bütçe kalemlerinin usulüne uygun fonksiyonel ve ekonomik olarak harcama kalemlerini belirlemek ve gerekliliğinde ilgili kodlar arası aktarma yapmak.

 

d) Stratejik planlara bağlı bütçenin yıl sonu  faaliyet raporlarını  mali disipline göre hazırlayıp , hesap verilebilirliğini  sağlamak.

 

e) Daire Başkanlığı hizmet performansını ortaya koyacak ; panorama, brifing ,istatistik gibi dokümanların  veri  takiplerini yapıp, gerekli sunum  kitapçık ve raporları hazırlamak.

 

f) Başkanlığa bağlı  Müdürlüklere ait mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinden doğan alımların, ihale ve bütçe uygunluğu denetimi yaparak , ödemeye hazır hale getirtmek.

 

g) Daire Başkanlığı Gelir Tarife Cetveline ait önerileri hazırlamak ve takibini sağlamak.

 

h) Başkanlığa ait  şubeler arası yazışmalarda koordinasyonu sağlayarak, iç ve dış yazışmaları yapmak.

 

i) 5018 Sayılı Kamu  Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 44 üncü maddesini kapsamında : Şube Müdürlüğüne ait taşınır ve taşınmaz malların  edinimi  , yönetimi , kayıtların tutulması ve  kontrolünü sağlamak.

 

j) Daire Başkanlığımız personeli olan  işçilere ait puantaj ve hakkediş dosyalarını hazırlamak.

 

k) Fen İşleri İdari hizmet kampüsünde :

- İç ve dış  güvenliğini sağlamak.  
- Çevresinde bulunan yeşil alan beton kullanım alanları ve binaların iç ve dış kısımlar Isıtma,  soğutma,  aydınlatma ve su tesisatlarına ait arızaların bakım ve onarımını yaptırmak temizletmek.
- Yemekhane ve çay ocağı kurulumunu sağlamak  ve  faaliyete geçirip işlettirmek.
- Resmi araç ve sivil araçlara ait park yerlerini, talimatlara uygun olarak kullanımını sağlamak.
- Personel Servis aracının gidiş ve gelişlerini sağlamak

 

l) Daire Başkanı ve Üst Yönetim tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.