TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Fen İşleri İdare Hizmetler Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

 

a) Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı şube müdürlüklerinin kırtasiye, malzeme, demirbaş vb. sarf malzemelerine ait talepleriyle ilgili işlemleri yürütmek,

 

b) Ödeme emri belgesi (tahakkuk) düzenlemek ve takibini sağlamak,

 

c) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin Daire Başkanlığı ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

ç) Daire Başkanlığı Gelir Tarife Cetveline ait önerileri hazırlamak ve takibini sağlamak,

 

d) Hakedişlerin ve doğrudan temin dosyalarının takibini yapmak,

 

e) İlçe belediyeleri ve resmi kurumlardan gelen malzeme ihtiyaçlarını Başkanlık onayı ile karşılamak,

 

f) Daire Başkanlığına ait tüm evrakların zimmet defterine kayıt edilerek arşivlenmesini sağlamak,

 

g) Kurum içi ve dışı yazışmaları yapmak,

 

ğ) Daire Başkanlığı bünyesindeki birimlerin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Taşınır Mal Kayıtlarının işlemlerini, kayıtlarını ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,

 

h) Daire Başkanı ve üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.