TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Akarsu Yapıları Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Büyükşehir Belediyesi mücavir sınırları içerisinde, sanat yapıları kapsamında  olan ;  Köprü , Viyadük, menfez, beton kanal, Yağmursuyu ve Dere ıslahı  projelerinin yapımını  ihale yolu ile sonuçlandırıp , hizmete açılmasını sağlamak.

 

b) Şube Müdürlüğü tarafından bütçe ödenekleri ile yatırımı tespit edilen , hasarlı  köprü ,  viyadük, menfez ve beton  kanalların  onarımlarının yapılmasını sağlamak.

 

c) Stratejik planlara bağlı bütçe harcama yatırımlarına göre yeni yapılması düşünülen  köprü, viyadük, menfez , beton kanal , yağmursuyu  ve dere ıslahı  proje yatırımlarını bütçe komisyonlarına teklif etmek.

 

d) Köprü, viyadük, menfez, beton kanal ,  yağmursuyu  ve dere ıslahı  yapım projelerinin ihale yolu veya kurumlar aracılığı ile hazırlanmasını  sağlamak.

 

e) Büyükşehir Belediyesi imar sınırları içerisinde Akarsu yatakları dere ıslah temizliklerinin yapılmasını sağlamak.

 

f) Akarsu yapıları ve dere ıslah projeleri ile yağmursuyu hatlarının projelerini düzenlemek, hazırlanmasını sağlamak  ve   gerektiğinde  diğer kurumlara onaylatmak.

 

g) Şube Müdürlüğünün görev alanlarına giren konularda Büyükşehir Belediyesi diğer Daire Başkanlıkları ile koordinasyon sağlamak.

 

h) Şube Müdürlüğüne gelen şikayetlerin incelenip, değerlendirilmesini yapmak ve çözümler üretmek, sonuçlandırılmasını sağlamak.

 

i) Tabii afet, sel vb. durumlarda ilgili birimlere yardımcı olmak.

 

j) Müdürlüğün bünyesinde yapılan ihaleli işler ile ilgili, ihale evraklarının hazırlanmasını ve ilgili Daire başkanlığına ulaşmasını sağlamak, şartnamelere bağlı işyeri teslimi ile işe başlamayı yapmak, iş  programını  hazırlatmak, inceledikten sonra onaylamak, ve Daire Başkanlığına onaylatmak.

 

k) İş sağlığı ve Güvenliği mevzuatına göre yapılması gereken çalışmaları ilgili birimle birlikte yürütmek.

 

l) İdare ile yüklenici arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli araştırmaları yapmak, çözümlenemeyenlerin ilgili mercilere intikal ettirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

 

m) Hakkedişlerin hazırlanması, geçici ve kesin kabullerin yapılması, proje değişiklikleri, sözleşme bedeli artışı veya azalması ile süre uzatımı gibi konuları incelemek, onayları almak ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

 

n) Tasfiye, sözleşmenin feshedilmesi, devredilmesi veya başka nedenlerle ek sözleşme yapılması gibi durumlarda onayların alınarak belirlenen sonuca göre gerekli işlemleri yürütmek.

 

o) Dere yataklarının temizlenmesi aşamasında gerektiği taktirde diğer birim ve kurumlarla koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak.

 

p) Dere yataklarının temizleme aşamasında çıkan hafriyat ile ilgili resmi kurumlardan gerekli izinlerin alınarak taşımanın gerçekleştirilmesi ve hafriyat döküm sahasına ulaştırılmasını sağlamak.

 

q) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44'ncü maddesi kapsamında Müdürlük bünyesindeki Taşınır Mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak, yaptırmak.

 

r) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin Müdürlük ile ilgili kısımlarını hazırlamak.

 

s) Daire Başkanı ve üst Yönetim tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.