TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Görev ve Sorumluluklar

 

a) Daire Başkanlığının görevleri ile ilgili diğer Dairelerle koordineli olarak yürütülecek olan imalatların yapım ve/veya denetlenmesini sağlamak,

 

b) Belediyenin sorumluluğunda bulunan ana arterlerin bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak, ihtiyaca göre yenilerini açmak, ana arterlerde yaptırılacak bordür ve tretuvar çalışmaları ile köprülü ve hemzemin kavşakların ihale dosyalarını hazırlatmak, imalatların projeye ve mevzuata uygunluğunu denetlemek, denetletmek,

 

c) Belediyenin hedef, strateji ve politikaları doğrultusunda Daire Başkanlığının görev alanıyla ilgili planlar hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve aksayan yönlerini tespit ederek çözüm üretmek,

 

ç) Daire Başkanlığı ile ilgili şikâyetleri ilgili müdürlüklere iletmek ve değerlendirilmesinde katkı sağlamak amacıyla çözümler üretmek, sonuçlandırılmasını takip etmek,

 

d) İş güvenliği ve çalışma ortamının sürekli geliştirilmesi için gereken önlemlerin alınması sağlamak,

 

e) İhtiyaç halinde kiralanacak iş makinelerinin niteliğinin belirlenmesi ve kiralama sonrası kontrolünü sağlamak,

 

f) Daire bünyesindeki ekonomik ömrünü doldurmuş olan araç, gereç ve iş makinelerinin hurdaya ayrılma işlemlerini yaptırmak,

 

g) Alt yapı programlarının hazırlanmasında, taslakların birleştirilip kesinleştirilmesinde üst yapı program ve çalışmaları ile koordinasyonu sağlamak,

 

ğ) Altyapı Koordinasyon Kurulu (AYKOME) toplantı gündemini hazırlatmak, karar ve tutanakları düzenleterek, ilgili makamlara göndermek, AYKOME üyesi kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,

 

h) Kazı yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere izin ve kazı ruhsatı vermek, izinsiz kazı yapılmasını önlemek,

 

ı) Alt yapı çalışma izni talep edilen güzergâhların keşiflerini yaptırıp, çalışmanın uygun olup olmadığına karar vermek,

 

i) Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan yeşil alanların ilgili mevzuata uygun tasarımını yapmak, yaptırmak, düzenlemek, park, çocuk bahçesi, spor sahaları, piknik ve rekreasyon alanları, yaya alanları, meydan ağaçlandırmaları, ağaçlandırma sahaları oluşturmak; mevcut yeşil alanların bakımını, onarımını ve korunmalarını sağlamak, 

 

j) Kentsel tasarım, uygulama ve trafik düzenleme planlarına göre refüjlerin, meydanların, alt ve üst geçitlerin peyzaj projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, 

 

k) Belediyenin yetki ve sorumluluk alanında fidanlıklar, bitki üretim alanları, seralar, uygulama bahçeleri, huzur bahçeleri, kent ormanları, koruluklar, ağaçlandırma alanları, kesme çim üretim alanları kurulması, işletilmesini ve bakım çalışmalarını yürütmek, 

 

l) Şehir şebekesinden su ihtiyacı karşılanamadığı durumlarda kullanılmak üzere su toplama havzaları kurmak, yeraltı su kuyuları açmak vb. tesisleri kurmak ve kurdurmak, 

 

m) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin Daire Başkanlığı ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

n) Daire Başkanlığına ait Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisini belirlemek,

 

o) İlgili mevzuat ve üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.