TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Görev ve Sorumluluklar

a) Daire Başkanlığının görevleri ile ilgili diğer Dairelerle koordineli olarak yürütülecek olan imalatların yapım ve/veya denetlenmesini sağlamak,

 

b) İlgili Mevzuat ve planlamalar çerçevesinde; Belediyenin sorumluluğunda bulunan yol, kavşak ve köprülerin plan, proje yapım , bakım ve onarımını yaptırmak, ihtiyaca göre yeni yolların yapılmasını, yollarda yaptırılacak bordür ve tretuvar çalışmaları ile köprülü ve hemzemin kavşakların ihale dosyalarını hazırlatmak, imalatların projeye ve mevzuata uygunluğu denetlemek, denetletmek,

 

c) Belediyenin hedef, strateji ve politikaları doğrultusunda Daire Başkanlığının görev alanıyla ilgili planlar hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve aksayan yönlerini tespit ederek çözüm üretmek,

 

d) Daire Başkanlığı ile ilgili şikâyetleri ilgili müdürlüklere iletmek ve değerlendirilmesinde katkı sağlamak amacıyla çözümler üretmek, sonuçlandırılmasını takip etmek,

 

e) İş güvenliği ve çalışma ortamının sürekli geliştirilmesi için gereken önlemlerin alınması sağlamak,

 

f) Daire bünyesindeki ekonomik ömrünü doldurmuş olan araç, gereç ve iş makinelerinin hurdaya ayrılma işlemlerini yaptırmak,

 

g) Alt yapı programlarının hazırlanmasında, taslakların birleştirilip kesinleştirilmesinde üst yapı program ve çalışmaları ile koordinasyonu sağlamak,

 

h) Altyapı Koordinasyon Kurulu (AYKOME) toplantı gündemini hazırlatmak, karar ve tutanakları düzenleterek, ilgili makamlara göndermek, AYKOME üyesi kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,

 

i) Kazı yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere izin ve kazı ruhsatı vermek, izinsiz kazı yapılmasını önlemek,

 

j) Alt yapı çalışma izni talep edilen güzergâhların keşiflerini yaptırıp, çalışmanın uygun olup olmadığına karar vermek,

 

k) Dere ıslah projelerini, yapım ve bakımlarını yapmak veya yaptırmak, bu konuda TESKİ ve DSİ ile istişarelerde bulunmak,

 

l) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin Daire Başkanlığı ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

m) Daire Başkanlığına ait Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisini belirlemek,

 

n) İlgili mevzuat ve üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.