TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Belediye Başkanlığının talimatı doğrultusunda kurul gündemini hazırlamak, görüşme tutanaklarını ve kararları düzenlemek, alınan kararları ilgili makamlara göndermek,

 

b) AYKOME'ye üye gönderen kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu ve iletişimi sağlamak,

 

c) Alt yapı programlarının hazırlanmasında, taslakların birleştirilip kesinleştirilmesinde üst yapı program ve çalışmaları ile koordinasyon sağlamak, kesin programlarda birden fazla kurum ve kuruluş tarafından aynı anda yapılması gerekenleri ortak programa almak ve AYKOME'nin onayına sunmak,

 

d) Alt yapı çalışma izni istenen güzergâhların keşiflerini yapıp, çalışmanın uygun olup olmadığına karar vermek,

 

e) Alt yapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ve tüzel kişilere izin ve kazı ruhsatı vermek

 

f) Ruhsatsız kazı yapılmasını önlemek, ruhsatsız kazı yapıldığının tespiti durumunda, kazı yapanlar hakkında gerekli işlemin yapılmasını sağlamak,

 

g) Kazı izni verilen altyapı çalışmalarını AYKOME Yönetmeliğine göre denetlemek, gerekli görülen hallerde AYKOME Yönetmeliğindeki müeyyidelerin uygulanmasına dair işlemleri yürütmek,

 

h) Verilen çalışma izinleri ile ilgili olarak, diğer altyapı kurumlarını ve ilgili birimleri bilgilendirmek,

 

i) Üstyapısı yapılacak yollar ile ilgili Alt Kurul Toplantıları düzenlemek, eksik altyapıların tamamlanması için gerekli olan koordinasyonu sağlamak,

 

j) Daire Başkanı ve üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.