TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Kültür Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

 

a) Kentin; millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik değerlerini araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek ve tanıtılıp benimsenmesini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, inanç turizminin gelişmesine katkıda bulunmak,

 

b) Klasik, modern ve geleneksel sanat akımlarını takip ederek, bilimsel araştırma, inceleme ve yayınlar yapmak, bu çalışmaları arşivleyerek halkın ve ilgililerin faydalanmasını sağlamak,

 

c) Kentin; turizme elverişli bütün imkânlarını değerlendirmek, geliştirmek, yeni mekânlar kazandırmak ve bu amaçla ilgili kamu veya özel kişi ve kuruluşlarla yürürlükteki mevzuat çerçevesinde çalışmalar yürütmek,

 

ç) Turizm ve tanıtım amaçlı yayınları hazırlatarak;  yayımlamak ve yayımlatmak ve çeşitli dillerde dergi, broşür vb. yayınlayarak, kenti uluslararası alanda tanıtmak,

 

d) Kentin; milli, manevi, tarihi, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerinin tanıtılması amacıyla özel ve tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşlarla ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, sempozyum, kongre, konferans, konser, fuar, sergi, festival, yarışma, kermes, gösteri vb. faaliyetler düzenlemek veya düzenlenenlere katılım sağlamak, film gösterileri ve film festivalleri düzenlemek, belgesel filmler yapmak, yaptırmak veya satın alarak halkın yararlanmasına sunmak, bu konularla ilgili yayın, doküman ve malzemeleri hazırlamak, hazırlatmak veya satın almak, dağıtmak,

 

e) Kentin; tarihi, turistik ve kültürel değerlerinin ortaya çıkarılmasını sağlamak amacı ile çalışma yapmak ve yapılan çalışmalara katkıda bulunmak,

 

f) Tanıtım faaliyetlerinde bulunacak olan personelin dil kurslarına katılımını sağlamak,

 

g) Kentin; kültür, sanat ve turizm faaliyetlerini medyadan takip ederek bir “Turizm Arşivi” hazırlamak,

 

ğ) Belirli aralıklarla kentin fotoğraf ve film çekimini yaptırmak suretiyle arşivlenmesini sağlamak ve ilgililerin erişimine açmak,

 

h) Yurt içinde ve yurt dışında kentler arası turistik etkinlikler, yarışmalar, “Tekirdağ Günleri” düzenlemek ve düzenlenen etkinlere katılmak,

 

ı) Tarihi, kültürel ve sanatsal değer taşıyan eserleri, incelemek, sürekli veya geçici olarak sergilenmeleri için uygun mekan sağlamak, bu mekanların tadilat, düzenleme ve restorasyonunu yapmak, yaptırmak,

 

i) Tarihi, turistik ve kültürel değerlerimize olan bilinci arttırmak ve tanıtmak amacıyla şehir içi, şehir dışı, yurt dışı eğitim gezileri ve turları düzenlemek,

 

j) Kentin tarihi, turistik ve kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlenecek turlar için rehberlik, ulaşım, konaklama ve diğer ihtiyaçları gerektiğinde hizmet alımı yapmak suretiyle karşılamak,

 

k) Kentin ihtiyaçları doğrultusunda kongre, sağlık ve spor turizminin gelişmesine katkıda bulunmak,

 

l) Kentte tarih ve kültür bilincinin artırılması için müze kurulmasına destek vermek,

 

m) Kültür merkezleri ve sanat galerileri kurulmasını teklif etmek ve bunlara ilişkin hizmetleri yürütmek,

 

n) Orkestralar, korolar, çalgı, tiyatro, ses ve halk oyunları toplulukları kurulmasını teklif etmek ve bunlara ilişkin hizmetleri yürütmek,

 

o) Diğer ülke ve kent sanatlarının tanıtılması amacıyla çalışmalar yapmak,

 

ö) Vatandaşların Belediye kütüphanelerinden yararlanması için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, yeni kütüphaneler kurulmasını teklif etmek, bunların idare ve ihtisas işlerini düzenlemek ve yürütmek,

 

p) Halk kültürlerinin; halk edebiyatı ve tiyatrosu, gelenek, görenek ve inançları, halk müziği ve oyunları, sanatları, mutfağı, giyim, kuşam, süsleme ve benzeri bütün dallarında araştırma, derleme, inceleme ve diğer bilimsel çalışmaları yapmak, yaptırmak, yayımlamak, tanıtmak,

 

r) Kültür alanında çeşitli ülkelerin kentleriyle yapılacak işbirliği anlaşmalarını ve programlarını hazırlamak ve uygulamak,

 

s) Milli ve dünya çapındaki belirli günlerde anma ve kutlama programlarını organize etmek, kardeş şehir ve benzeri projelerde, yurtiçi ve yurtdışından gelen heyetleri karşılama ve ağırlama faaliyetlerini gerçekleştirmek,

 

ş) Faaliyetlerin; onaylanan plan, program ve bütçeye uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almak,

 

t) İlgili diğer mevzuatta gösterilen görevler ile daire başkanı ve üst yönetim tarafından verilen görevleri yapmak.

 

 

Kültür Şube Müdürlüğü İdari İşler Şefliğinin görevleri aşağıda gösterilmiştir:

 

a) Belediyenin amaç, ilke ve hedefleri ile ilgili mevzuat ve bu Yönetmeliğe uygun olarak Daire Başkanlığının idari işlerini yürütmek,

 

b) Daire Başkanlığına gelen-giden evrakları kaydedip ilgili birim ve yetkililere ulaştırılmasını sağlamak, yazışmaları takip etmek, dosyalama ve arşivleme işlemlerini yapmak,

 

c) Daire Başkanlığına bağlı tüm birimlerin ambar ve taşınır kayıt işlerini yapmak,

 

ç) Daire Başkanlığına bağlı tüm birimlerden gerekli verileri toplayarak; stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin Daire Başkanlığı ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

d) Daire Başkanlığına ait demirbaşların bakım ve onarım işlemlerini yürütmek,

 

e) Daire Başkanlığının avans ve ödeme evraklarını düzenlemek, Daire Başkanlığının iç ve dış haberleşme işlerini yürütmek,

 

f) Daire Başkanlığına sekretarya görevi yapmak,

 

g) BİMER takibini yaparak, şikayet ve önerileri daire başkanının bilgisi dahilinde ilgili birime iletmek, ilgili birimin vereceği BİMER cevap yazılarının BİMER girişini yapmak,

 

ğ) Daire Başkanlığının brifing ve diğer istatistiki bilgilerinin takibini yaparak, güncel ve hazır durumda bulundurmak, Daire Başkanlığının internet sayfası ve diğer internet sayfalarının hazırlanması ile güncelliğinin muhafaza edilmesini sağlamak,

 

h) Daire Başkanı ve şube müdürleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.