TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Millî bütünleşmeyi ve demokrasiyi güçlendirici, kişilerin düşüncelerini, kişiliklerini ve yeteneklerini geliştirici biçimde mesleki eğitim çalışmaları yapmak,

 

b) Vatandaşların eksik eğitimlerini tamamlaması için sürekli mesleki eğitim imkânları  hazırlamak,

 

c) Vatandaşların çağımızın bilimsel, teknolojik, ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelere uyumlarını sağlayıcı mesleki eğitim imkânları hazırlamak,

 

ç) Tarım, endüstri ve hizmet sektöründeki yeni teknolojilerin tanıtılmasına, yeni hizmet alanlarının geliştirilmesine, işsiz ya da farklı bir iş kolunda çalışmak isteyenlerin istihdamını sağlayıcı ve çalışanların hayat seviyelerini yükseltici beceriler kazanmalarına yardımcı olmak,

 

d) Sanayinin ihtiyacı olan iş gücünün yetiştirilmesine yardımcı olmak için meslekî ve teknik içerikli eğitim çalışmaları yapmak,

 

e) Sağlık kuruluşları ve alan uzmanları ile iş birliği içerisinde; halk sağlığının korunması, aile planlaması, sivil savunma, sağlıklı beslenme ve barınma, iyi bir üretici ve bilinçli bir tüketici olma niteliğini kazandırıcı eğitim çalışmaları yapmak,

 

f) Ev hanımlarına serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak, yeteneklerini sergileme ve geliştirme imkânları sağlamak için gerekli olan mesleki eğitim çalışmaları yapmak,

 

g) Alan araştırmaları sonucunda vatandaşların yaygın eğitim ihtiyaç ve taleplerini tespit etmek,

 

ğ) Kurs açılması için ilgili kuruluşlardan ve Belediye yönetiminden gerekli onayları almak, kursları planlamak ve program içeriklerini belirlemek,

 

h) Programa uygun öğretici niteliklerini tanımlamak, uygun öğreticiyi seçmek, gerekli onayları almak, sigorta işlemlerini süresi geçmeden yapmak, puantaj ve ücret belgelerini düzenlemek,

 

ı) Öğreticilerin çalışma, ilke ve yöntemleri hakkında gerekli bilgileri vermek ve eksiklerini tamamlamak, eğitim plan ve programlarını hazırlamak, öğretim materyallerini temin etmek, kurs ortamını hazırlayarak eğitim donanımını tamamlamak,

 

i) Kursiyer kayıt duyurularını yapmak, kayıtları almak, eğitim uygulamalarını ve öğreticileri denetlemek, başarısız öğreticileri Daire Başkanlığına bildirmek, Daire Başkanının direktifleri doğrultusunda gereken işlemleri yapmak,

 

j) Öğrenme sürecini; amaç, hedef, içerik, yöntem, verimlilik, ortam, araç-gereç vb. bakımlardan değerlendirmek ve rapor etmek,

 

k) Kurslarla ilgili protokol, sözleşme, rapor, proje, yönetmelik, yönerge genelge vb. dokümanları hazırlamak,

 

l) Yazılı belgelerde belirlenen hak ve mükellefiyetleri titizlikle takip etmek ve uygulanmasını sağlamak,

 

m) Kurs yerlerinin elektrik, su, gaz, telefon, internet, aidat vb. abone işlemlerini yaptırmak, kira ve periyodik giderlerle ilgili ödeme evraklarını zamanında ve doğru bir şekilde hazırlayarak, tahakkuka bağlamak,

 

n) Kurs yerlerinin bakım onarım, tamirat ve boya badana işleri ile kullanılan cihazların periyodik bakımlarını yaptırmak,

 

o) Kurs ürünlerini tanıtıcı ve kursiyerleri ekonomik bakımdan destekleyici nitelikte pazar, sergi, fuar, panayır, kermes vb. etkinlikleri düzenlemek, bu amaçla düzenlenen organizasyonlara katılmak,

 

ö) Kültür Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa sosyal, kültürel vb. konularda organizasyonlar ve kutlama programları yapmak,

 

p) Daire başkanı ve üst yönetim tarafından verilen görevleri yapmak.