TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) İlimizin; millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik değerlerini araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek ve tanıtılıp benimsenmesini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, inanç turizminin gelişmesine katkıda bulunmak,

 

b) İlimizin; turizme elverişli bütün imkânlarını değerlendirmek, geliştirmek, yeni mekânlar kazandırmak ve bu amaçla ilgili kamu veya özel kişi ve kuruluşlarla yürürlükteki mevzuat çerçevesinde çalışmalar yürütmek,

 

c) Turizm ve tanıtım amaçlı yayınları hazırlatarak; yayımlamak ve yayımlatmak ve çeşitli dillerde dergi, broşür vb. yayınlayarak, ili uluslararası alanda tanıtmak,

 

ç) İlimizin; milli, manevi, tarihi, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerinin tanıtılması amacıyla özel ve tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşlarla ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, sempozyum, kongre, konferans, konser, fuar, sergi, festival, yarışma, kermes, gösteri vb. faaliyetler düzenlemek veya düzenlenenlere katılım sağlamak, film gösterileri ve film festivalleri düzenlemek, belgesel filmler yapmak, yaptırmak veya satın alarak halkın yararlanmasına sunmak, bu konularla ilgili yayın, doküman ve malzemeleri hazırlamak, hazırlatmak veya satın almak, dağıtmak,

 

d) İlimizin; tarihi, turistik ve kültürel değerlerinin ortaya çıkarılmasını sağlamak amacı ile çalışma yapmak ve yapılan çalışmalara katkıda bulunmak,

 

e) Tanıtım faaliyetlerinde bulunacak olan personelin dil kurslarına katılımını sağlamak,

 

f) İlimizin; kültür, sanat ve turizm faaliyetlerini medyadan takip ederek bir “Turizm Arşivi” hazırlamak,

 

g) Belirli aralıklarla kentin fotoğraf ve film çekimini yaptırmak suretiyle arşivlenmesini sağlamak ve ilgililerin erişimine açmak,

 

ğ) Yurt içinde ve yurt dışında iller arası turistik etkinlikler, yarışmalar, “Tekirdağ Günleri” düzenlemek ve düzenlenen etkinlere katılmak,

 

h) Tarihi, turistik ve kültürel değerlerimize olan bilinci arttırmak ve tanıtmak amacıyla şehir içi, şehir dışı, yurt dışı eğitim gezileri ve turları düzenlemek,

 

ı) İlimizin tarihi, turistik ve kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlenecek turlar için rehberlik, ulaşım, konaklama ve diğer ihtiyaçları gerektiğinde hizmet alımı yapmak suretiyle karşılamak,

 

i) İlin ihtiyaçları doğrultusunda kongre, sağlık, tarım ve spor turizminin gelişmesine katkıda bulunmak,

 

j) Tekirdağ'ın özgün değerlerini, yerel özelliklerini hedeflerine alarak geliştirmek; bu değer ve özelliklere saygı göstererek, geçmişten geleceğe kesintisiz bir şekilde var olmalarını sağlamak, yöresel ürünlerin tanıtımını yapmak, şehrin saygınlığını yükseltecek AR-GE çalışmaları yapmak, turizm stratejileri belirlemek.

 

k) Tekirdağ'ın turizm ve kültür endüstrisindeki payını turizm sektörünün öncü kuruluşları (Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler, Vakıflar, Dernekler, İlçe Belediyeleri) ile birlikte işbirliği yaparak güçlendirmek.

 

l) Tekirdağ'ın turizm gelirlerini ve turist sayısını artıracak, turistlerin kalış sürelerini uzatacak, kişi başı harcama miktarını yükseltecek ve şehri tekrar ziyaret etmelerini sağlayacak stratejiler üretmek.

 

m) Tekirdağ'ın imajını güçlü bir şekilde ifade edecek yerel ve uluslararası kapsamda; halkla ilişkiler, reklam ve sosyal medya, dijital pazarlama stratejileri belirlemek ve uygulamak. (Tekirdağ'ı tanıtıcı web sitesi, duyuru, reklam, film, kısa film, belgesel, video, DVD, CD, oyun, sergi, makale, kitap, dergi, gazete, harita, broşür, afiş, billboard, ilan, metin, vb. materyalin hazırlanması, satın alınması, basılması, yayınlanması, teşhirinin sağlanması yönünde faaliyette bulunmak).

 

n) Tekirdağ içi ve dışında süreli veya süresiz Tekirdağ'ı tanıtıcı stant, ofis, büro, tematik satış merkezleri vb. açmak.

 

o) Tekirdağ'ın turistik alanlarında uyulması gereken standart ve kaidelerin belirlenmesine ve bu alanlarda güvenlik ve konfor sağlayıcı tedbirler alınmasına yardımcı olacak çalışmalar gerçekleştirmek, tavsiyelerde bulunmak.

 

ö) Tekirdağ'ın tanıtımına katkı sağlayacak etki gücü yüksek yerli-yabancı “Tekirdağ Temsilcileri” belirlemek, belli sürelerle reklam ve tanıtım amaçlı çalışmalarda bu temsilcileri görevlendirmek.

 

p) Ulusal ve Uluslararası fuarlarda ve etkinliklerde, Tekirdağ'ı temsil etmek. Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen turizm odaklı fuarlara katılmak.

 

r) Tekirdağ'da turizm çeşitliliğinin artırılmasını sağlayacak mevcut alanları genişletmek, çeşitlendirmek ve yeni cazibe merkezleri oluşturmak.

 

s) Dünyadaki turizm eğilimlerinin takibinin yapılabilmesi için uluslararası alanda kıyaslama çalışması yapmak.

 

ş) İlgili mevzuat doğrultusunda iş ve işlemler gerçekleştirmek, faaliyet planları ve raporları periyodik olarak hazırlamak, bütçe teklifi çalışmalarını yapmak.

 

t) Daire Başkanı ve üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yapmak.