TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Tekirdağ ilinde, halk sağlığının korunması, halkın spora teşvik edilmesi ve spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için projeler üretmek,

 

b) Toplumda spor kültürü oluşturmak, sporcu yetiştirmek ve sporun daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamak için çalışmalar yapmak,

 

c) Halka yönelik her türlü spor ve gençlik faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve geliştirmek,

 

ç) Spor federasyonları ile birlikte yerel, ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenlemek,

 

d) Sporu teşvik etmek amacıyla, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması için gerekli iş ve işlemleri yapmak,

 

e) Yaz ve kış spor okulları açmak,

 

f) Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere ödül verilmesi için belediye meclisine teklifte bulunmak,

 

g) Özel gün ve etkinliklerde halkı spora özendirici çeşitli branşlarda yarışmalar, turnuvalar ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

 

ğ) Spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik olarak, tüm amatör takımlar arasında turnuvalar düzenlemek,

 

h) Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapmak,

 

ı) Tekirdağ ilinde bulunan ilkokul, ortaokul, liselerde öğrenim gören çocukları ve gençleri spora teşvik etmek, farklı spor dallarını tanımalarına imkan vermek amacıyla okullara  gerektiğinde spor malzemesi desteği sağlamak,

 

i) Gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak için gençlere yönelik projeler üretmek,  gençlerin sosyal, sportif ve eğitsel becerilerini geliştirmek için çalışmalar yapmak, etkinlikler düzenlemek,

 

j) Gençlere yönelik festival, şenlik, turnuva, panel, seminer, konferans, sempozyum, sportif ve eğitsel kamplar vb. etkinlikler düzenlemek,

 

k) Spor alanları ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çalışmalar yapmak ve bu talepleri başkanlık makamına sunmak,

 

l) Gençlik ve spor faaliyetleriyle ilgili konularda ulusal ve uluslararası etkinliklere katılmak, projeler geliştirmek ve Belediyeyi ilgili platformlarda (seminer, sempozyum, panel, fuar, kamp vb.) temsil etmek,

 

m) Gençlerin, çocukların, yetişkinlerin sağlıklı gelişimlerine katkıda bulunmak ve sporu yaygınlaştırmak için spor tesisleri ve gençlik merkezleri açmaya yönelik çalışmalar yapmak,

 

n) Büyükşehir Belediyesi'ne ait spor tesislerini, spor alanlarını ve spor sahalarını işletmek, bakım ve onarımlarının yaptırılmasını sağlamak,

 

o) Daire Başkanı ve üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yapmak.