TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

 

a) Belediyede görev yürüten; Belediye Başkanı, danışmanlar, memur, sözleşmeli ve işçi personelin göreve başlayışlarından, görevden ayrılışlarına kadar her türlü özlük hakkı ve ek ödemeleri ile ilgili hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,

 

b) Belediyenin tüm birimlerinde çalışan (5510-657-4857 yasalara tabi personel ile 5393 sayılı yasaya tabi sözleşmeli personelin) personelin aylık prim ve hizmet belgelerinin tanzim edilmesi ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumuna internet ortamında işe giriş ve ayrılış bildirgelerinin yapılmasını sağlamak,

 

c) İnsan kaynakları konusundaki mevzuat düzenleme çalışmalarına katılmak, gerekli önerilerde bulunmak,

 

ç) Daire başkanının vereceği yetki ve direktifler doğrultusunda şube müdürlüğünü ilgilendiren konularda diğer kuruluşlarla bağlantı kurmak, toplantılara katılmak,

 

d) Personel mevzuatını takip ederek, belediye birimlerini değişikliklerden haberdar etmek, uygulamada bütünlüğü sağlamak,

 

e) İnsan kaynakları konusunda, ilgili mevzuatta gösterilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak, 

 

f) Gerektiğinde Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili maddelerini işletmek ve Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre işlem yapılmasını sağlamak,

 

g) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 44 üncü maddesi kapsamında Müdürlük bünyesindeki taşınır mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,

 

ğ) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin Müdürlük ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

h) İlgili mevzuat, üst yönetim ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.

 

 

İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü bünyesindeki Memur Personel Şefliğinin görevleri aşağıda gösterilmiştir:

 

a) Memur personelin ilk defa göreve başlama, açıktan atama, nakil, görevde yükselme, unvan değişikliği ve birimler arası atama işlemlerini yürütmek,

 

b) Memur personelin adaylık eğitimi sonrası asalet tasdiki işlemlerini yürütmek,

 

c) Memur personelin emeklilik, ölüm, istifa, görevden çekilme gibi nedenlerle kayıt kapama işlemlerini yürütmek ve askerlik borçlanması işlemlerini yapmak,

 

ç) Memur personelin yıllık, sağlık, mazeret ve ücretsiz izin işlemleri ile birlikte yurtdışı çıkış izin onaylarını hazırlamak ve takibini yapmak,

 

d) Memur personelin ceza, ödül ve ikramiye vb. iş ve işlemlerini takip ederek kayıt altına almak,

 

e) Memur personelin kurum içi ve kurum dışı atama, yer değiştirme, geçici görevlendirme onayları ile vekâlet ve tedviren yürütme onaylarını hazırlamak,

 

f) Faaliyet alanı ile ilgili olarak; dış kurumlardan, belediye birimlerinden, belediye çalışanlarından ve vatandaşlardan gelen her türlü yazı, dilekçe ve taleplere mevzuat ve üst amirlerinin direktifleri doğrultusunda cevap hazırlamak,

 

g) Belediyenin tüm birimlerinde çalışan memur ve sözleşmeli personelin aylık prim ve hizmet belgelerinin tanzim edilmesi ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumuna internet ortamında işe giriş ve ayrılış bildirgelerinin yapılmasını sağlamak,

 

ğ) Faaliyet alanı ile ilgili olarak Belediye aleyhine yargı yerlerinde açılan davalara ilişkin Hukuk Müşavirliğine savunmaya esas bilgi, belge ve kapsamlı görüş yazıları hazırlamak ve göndermek,

 

h) Şube müdürü ve üstü kadrolara atama yapıldığında (vekâletler hariç) Belediye Meclisine bilgi sunulması için gerekli yazışmaları yapmak,

 

ı) Sözleşmeli personelin işe başlayışlarından işten ayrılıncaya kadar her yıl sözleşmelerini hazırlamak ve onaya sunmak,

 

i) Sözleşmeli personel ile ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gereken bütün işlemleri yürütmek, ilgili kurumlara bilgi vermek,

 

j) Belediye Başkan danışmanlarının sözleşmelerini hazırlayarak, özlük işleri ile ilgili işlemlerini yürütmek,

 

k) Memur, sözleşmeli personel, sözleşmeli sanatçı ve işçi personel ile başkan danışmanlarının tanıtıcı kimlik kartları ile ulaşım kartlarını hazırlamak, dağıtımını yapmak, kayıp ve çalıntı gibi nedenlerle kaybolması halinde gerekli işlemleri yerine getirmek,

 

 

l) Belediyenin hizmet esaslarına göre her statüde personel ihtiyacını stratejik plana uygun olarak kısa ve uzun vadede tespit etmek ve ihtiyaca göre kadro iptal ve ihdas cetvellerini hazırlayarak onaylanması için Belediye Meclisine sunmak, onaydan sonra personele uyarlamak,

 

m) Belediye memur kadroları ile teşkilat şemasını günün şartlarına uygun olarak;  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlamak, Belediyenin insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, memur personelin kadro düzenlemelerini norm kadro ilke ve standartlarına uygun şekilde aylık, 3'er aylık ve yıllık olarak düzenlemek,

 

n) Birimlerin teşkilat şeması ile ilgili değişiklik taleplerini incelemek, Belediye Meclisine havale edilmek üzere Başkanlık Makamına sunmak,

 

o) Belediyeye, ilk defa veya açıktan atama yoluyla memur alımına yönelik işlemleri yürütmek,

 

ö) Belediye personeli ile ilgili mevzuat gereği yapılması gereken sınav işlemlerini yürütmek,

 

p) Memur personelin kadro ve ek gösterge işlemleri ile ilgili yan ödeme ve özel hizmet tazminat cetvellerinin hazırlanması ve onay işlemlerini takip etmek,

 

r) Memur, sözleşmeli personel ve sözleşmeli sanatçılar, işçi personel ile ilgili aylık ve yıllık olarak her türlü istatistikî bilgileri hazırlamak,

 

s) Müdürlüğün bilgisi dâhilinde; kamu istihdam verilerine ilişkin olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla kadro ve personel sayıları ile ilgili yazışmaları yapmak,

 

ş) Memur, sözleşmeli personel ve sözleşmeli sanatçılar ve diğer çalışanlar ile ilgili her türlü özlük ve sicil bilgilerinin kayıtlarını bilgisayar ortamında tutmak, değişiklikleri zamanında kayıt altına almak,

 

t) Personelin, ilgili mevzuat doğrultusunda süresi içerisinde mal bildirimi vermelerini sağlamak,

 

u) Üst dereceli kadrolarda bulunan memur personele verilecek hususi ve hizmet damgalı pasaportlarla ilgili yazışmaları yapmak,

 

ü) Memurlar hakkındaki adli suçlarla ilgili davaları takip etmek, mahkeme kararına göre açığa alınması gerekenlerin onayını hazırlamak, adli mercilerle ilgili yazışmaları yapmak,

 

v) Memur ve sözleşmeli personelin geçmiş yıllardaki sosyal güvenlik kurumlarında geçen hizmetlerinin tespiti, askerlikte geçen süreler ile bir üst öğrenimi bitirenlerin müracaatları halinde intibak onaylarını hazırlamak,

 

y) Memur ve sözleşmeli sanatçı personelin derece, kademe ve kıdem terfi onaylarını hazırlamak,

 

z) İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne gelen evrakların tasnifini yaparak kayıt altına almak, 

 

aa) Gizlilik kuralları içerisinde ivedi ve gizli evrakın zimmet karşılığı ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlara teslimini sağlamak,

 

ab) Memur personelin sendikal işlemlerini takip etmek,

 

ac) İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı ile bağlı Şube Müdürlüklerinin demirbaş ve ayniyatlı malzeme taleplerini,  bakım ve temizliğini yaptırmak, kontrol etmek, demirbaşlarla ilgili diğer işlemleri yapmak,

 

aç) İlgili mevzuatla; memur, sanatçı ve sözleşmeli personelle ilgili verilen görevleri yerine getirmek,

 

ad) Amirlerinin verdiği diğer iş ve işlemleri yürütmek.

 

 

İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan; İşçi Personel Şefliğinin görevleri aşağıda gösterilmiştir:

 

a) İşçi personel alımında; işçi sınav komisyonunun oluşturulması için Başkanlık Olur'u almak, talep formlarının düzenlenerek İş Kur'dan işçi gönderilmesini temin etmek, yazılı ve sözlü sınavın gerçekleştirilmesi sonrası sınavı kazanan işçilerin hizmet sözleşmelerinin hazırlanarak göreve başlatılmaları işlemlerini Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütmek,

 

b) Sürekli ve geçici işçi statüsündeki personelin, ilgili mevzuatta belirtilen esaslara göre özlük işlemleri, hizmet pasaportu ve yurt dışı görevlendirme işlemlerini, geçici işçi vize onaylarını, istihdam tablolarını, her ay düzenli olarak işe giren ve ayrılan işçi personelin ilgili kurumlara bildirimini yapmak,

 

c) Belediyeye alınacak geçici işçilerle (mevsimlik)  ilgili işlemleri yürütmek,

 

ç) İşçilerin Toplu İş Sözleşmeleri ile getirilen haklar ile ücret zammı için yevmiye çizelgesi düzenlenmesi ve diğer sosyal haklarının takip ve tespiti için yazışmalar yapmak,

 

d) İşçilerin unvan değişikliği, görevlendirme, geçici görevlendirme, yer değişikliği ve yevmiye değişikliği işlemleri için Başkanlık Olur'larının hazırlanması, takibinin yapılması ve sonuçlandırılması ile ilgili işlemleri yürütmek,

 

e) İlgili mevzuatı gereğince işe alınan ve çeşitli sebeplerle ayrılan işçilerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilmesine yönelik işlemleri yapmak,

 

f) İşçilerin emeklilik sürelerinin tespiti için, Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili işlemleri takip etmek,

 

g) İşten ayrılan veya işe başlayan işçilerin elektronik ortamda İş Kur'a bildirilmesi işlemlerini yürütmek,

 

ğ) Toplu İş Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde gereken iş ve işlemleri yapmak,

 

h) Norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak işçi kadro iptal ve ihdası ile ilgili işlemleri yürütmek,

 

ı) İşçilerin emeklilik işlemleri ile ilgili Daire Başkanlıklarından gelen teklif üzerine Başkanlık Olur'u (kayıt kapama) alarak ilgili şefliğe göndermek,

 

i) İşçi personel ile ilgili aylık ve yıllık istatistiki bilgileri hazırlamak,

 

j) İşçi-İşveren ilişkilerinin başlangıcı olan hizmet akdinin sonlandırılması ile hizmet ilişkisinin devamı sürecinde uyulması ve uygulanması gereken kuralların İşçi Disiplin Kurulu aracılığı ile tatbik ve takibini sağlamak,

 

k) İşçilerin Toplu İş Sözleşmesinden doğan haklarından şefliğin görev alanına girenlerle ilgili yazışmaları yapmak ve kayıtları düzenli olarak tutmak,

 

l) Toplu İş Sözleşmesinin disiplini ilgilendiren konularının çözüme ulaştırılması için disiplin kurulunun oluşturulması, gündemi ve toplantılarının gerçekleştirilmesiyle ilgili raportör görevini yerine getirmek,

 

m) Emekliliğe hak kazanan işçinin sicil dosyasının incelenerek kıdem tazminatına esas teşkil edecek olan hizmet cetvelini düzenleyerek, Bordro ve Tahakkuk Şube Müdürlüğüne göndermek,

 

n) Belediyedeki çalışmaları sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı bağlanmış olan işçiler için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca istenilen sosyal yardım zammı ödemelerine ait listeyi kontrol etmek,

 

o) İşçi personele ait sicil dosyalarının arşivlenmesi ve muhafaza edilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek,

 

ö) 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında işçi çalıştıran harcama birimleri tarafından oluşturulan özlük dosyalarını muhafaza etmek, güncellemek,

 

p) İşçilere ait yıllık ücretli izin defterlerinin tanzimi hariç yıllık ve sağlık izinlerinin dairelerinden gönderildiği kadarı ile takibi ve bilgisayar kayıtlarını yapmak,

 

r) Çalışan ve ayrılan işçi personel ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen resmi bilgi taleplerine ilişkin yazışmaları yapmak,

 

s) Amirleri tarafından verilen diğer işleri yürütmek.