TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Memur ve sözleşmeli personelin 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddeleri uyarınca; ilk, açıktan ve naklen atama ile asalet tasdiki işlemlerini yapmak, 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi ile 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin işlemlerini yapmak, Belediye Başkanı, danışmanlar, memur, sözleşmeli ve işçi personelin göreve başlayışlarından, görevden ayrılışlarına kadar her türlü özlük işlerinin yürütülmesini sağlamak,

b) Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemlerini yürütmek,

c) Memur, sözleşmeli personelin kurum içi ve kurum dışı geçici görevlendirme, görevlendirme onayları ile vekâleten atama onaylarını hazırlamak,

d) Daire başkanının vereceği yetki ve direktifler doğrultusunda şube müdürlüğünü ilgilendiren konularda diğer kuruluşlarla bağlantı kurmak, toplantılara katılmak,

e) Personel mevzuatını takip ederek, belediye birimlerini değişikliklerden haberdar etmek, uygulamada bütünlüğü sağlamak,

f) İnsan kaynakları konusunda, ilgili mevzuatta gösterilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak,

g) Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili maddelerini işletmek ve Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre Memur ve sözleşmeli personelin disiplin kurulu sekretaryası ile görevden uzaklaştırma işlemlerini yapmak,

h) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçe işlemlerinin Daire Başkanlığı bazında hazırlamak,

i) İlgili mevzuat, üst yönetim ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.


İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü bünyesindeki Memur Personel Şefliğinin görevleri aşağıda gösterilmiştir:
a) Memur personelin ilk defa göreve başlama, açıktan atama, nakil, görevde yükselme, unvan değişikliği ve birimler arası atama işlemlerini yürütmek,

b) Memur personelin adaylık eğitimi sonrası asalet tasdiki işlemlerini yürütmek,

c) Memur personelin emeklilik, ölüm, istifa, görevden çekilme ve askerlik borçlanması işlemlerini yapmak,

d) Memur personelin yıllık, sağlık, mazeret ve ücretsiz izin işlemleri ile birlikte yurtdışı çıkış izin onaylarını hazırlamak ve takibini yapmak,

e) Memur personelin ceza, ödül ve ikramiye vb. iş ve işlemlerini takip ederek kayıt altına almak,

f) Memur personelin kurum içi ve kurum dışı atama, yer değiştirme, geçici görevlendirme onayları ile vekâlet ve tedviren yürütme onaylarını hazırlamak,

g) Faaliyet alanı ile ilgili olarak; dış kuramlardan, belediye birimlerinden, belediye çalışanlarından ve vatandaşlardan gelen her türlü yazı, dilekçe ve taleplere mevzuat ve üst amirlerinin direktifleri doğrultusunda cevap hazırlamak,

h) Belediyenin tüm birimlerinde çalışan memur ve sözleşmeli personelin aylık prim ve hizmet belgelerinin tanzim edilmesi ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumuna internet ortamında işe giriş ve ayrılış bildirgelerinin yapılmasını sağlamak,

i) Faaliyet alanı ile ilgili olarak Belediye aleyhine yargı yerlerinde açılan davalara ilişkin Hukuk Müşavirliğine savunmaya esas bilgi, belge ve kapsamlı görüş yazıları hazırlamak ve göndermek,

j) 10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22'nci maddesi uyarınca şube müdürü ve üstü kadrolara atama yapıldığında Meclise bilgi sunumu yazışmalarını yapmak, 

k) Sözleşmeli personelin işe başlayışlarından işten ayrılıncaya kadar her yıl sözleşmelerini hazırlamak ve onaya sunmak,

l) Sözleşmeli personel ile ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gereken bütün işlemleri yürütmek, ilgili kuramlara bilgi vermek,

m) 10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 20 nci maddesi uyarınca başkan danışmanlarının sözleşmelerini hazırlayarak özlükleri ile ilgili işlemlerini yapmak. 

n) Memur, sözleşmeli personel, sözleşmeli personel ve işçi personel ile başkan danışmanlarının Kimlik Kartları Yönergesine göre tanıtıcı kimlik kartları ile, dağıtımını yapmak, kayıp ve çalıntı gibi nedenlerle kaybolması halinde gerekli işlemleri yerine getirmek,

o) 17.04.2022 tarihli ve 31812 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda memur kadrolarının iptal ve ihdas cetvellerini 
hazırlamak,

p) Belediye memur kadroları ile teşkilat şemasını günün şartlarına uygun olarak; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlamak, Belediyenin insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, memur personelin kadro düzenlemelerini norm kadro ilke ve standartlarına uygun şekilde aylık, 3'er aylık ve yıllık olarak düzenlemek,

q) Birimlerin teşkilat şeması ile ilgili değişiklik taleplerini incelemek, Belediye Meclisine havale edilmek üzere Başkanlık Makamına sunmak,

r) Belediyeye, ilk defa veya açıktan atama yoluyla memur alımına yönelik işlemleri yürütmek,

s) Belediye personeli ile ilgili mevzuat gereği yapılması gereken sınav işlemlerini yürütmek,

t) Memur personelin kadro ve ek gösterge işlemleri ile ilgili yan ödeme ve özel hizmet tazminat cetvellerinin hazırlanması ve onay işlemlerini takip etmek,

u) Memur, sözleşmeli personel ve sözleşmeli personel, işçi personel ile ilgili aylık ve yıllık olarak her türlü istatistiki bilgileri hazırlamak,

v) Müdürlüğün bilgisi dâhilinde; kamu istihdam verilerine ilişkin olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla kadro ve personel sayıları ile ilgili yazışmaları yapmak,

w) Memur, sözleşmeli personel ve diğer çalışanlar ile ilgili her türlü özlük ve sicil bilgilerinin kayıtlarını bilgisayar ortamında tutmak, değişiklikleri zamanında kayıt altına almak,

x) Memur ve Sözleşmeli Personelin 19/04/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve 15/11/1990 tarihli ve 20696 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda verilen mal bildiriminde bulunulması ile ilgili işlem ve kontrolleri yapmak 

y) 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununda belirtilen esaslara göre memur, sözleşmeli personel ve sözleşmeli personelin pasaport işlemlerini yapmak, 

v) Memur ve sözleşmeli personel hakkındaki adli suçlarla ilgili davaları takip etmek, mahkeme kararma göre açığa alınması gerekenlerin onayını hazırlamak, adli mercilerle ilgili yazışmaları yapmak,

aa) Memur ve sözleşmeli personelin geçmiş yıllardaki sosyal güvenlik kurumlarında geçen hizmetlerinin tespiti, askerlikte geçen süreler ile bir üst öğrenimi bitirenlerin müracaatları halinde intibak onaylarını hazırlamak,

ab) Memur personelin derece, kademe ve kıdem terfi onaylarını hazırlamak,

ac) İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne gelen evrakların tasnifini yaparak kayıt altına almak,

ad) Gizlilik kuralları içerisinde ivedi ve gizli evrakın zimmet karşılığı ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlara teslimini sağlamak,

ae) Memur ve sözleşmeli personelin sendikal işlemlerini takip etmek,

af) İlgili mevzuatla; memur ve sözleşmeli personelle ilgili verilen görevleri yerine getirmek,

ag) Şefliğin görev alanlarıyla ilgili Hizmet Takip Programına (HİTAP) ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığının Kamu e-uygulama veri girişi ve kontrolü işlemlerini yürütmek,

ah) Şube müdürü ve üstü kadroda görev yapanların Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sisteminde (KAYSİS) bulunan veri girişi işlemlerimi yapmak,

aı) Memur, Sürekli İşçi, Sözleşmeli Personel ve Şirket Personelinin Performans Değerlendirme Prosedürü, Görev tanımları formları işlemlerini yürütmek,

ai) Amirlerinin verdiği diğer iş ve işlemleri yürütmek.


İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan; İşçi Personel Şefliğinin görevleri aşağıda gösterilmiştir:
a) İşçi personel alımında; işçi sınav komisyonunun oluşturulması için Başkanlık Olur'u almak, talep formlarının düzenlenerek İş Kur'dan işçi gönderilmesini temin etmek, yazılı ve sözlü sınavın gerçekleştirilmesi sonrası sınavı kazanan işçilerin hizmet sözleşmelerinin hazırlanarak göreve başlatılmaları işlemlerini Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütmek,

b) Sürekli ve geçici işçi statüsündeki personelin, ilgili mevzuatta belirtilen esaslara göre özlük işlemleri, hizmet pasaportu ve işlemlerini, geçici işçi vize onaylarım, istihdam tablolarını, her ay düzenli olarak işe giren ve ayrılan işçi personelin ilgili kurumlara bildirimini yapmak,

c) Belediyeye alınacak geçici işçilerle (mevsimlik) ilgili işlemleri yürütmek,

d) İşçilerin unvan değişikliği, görevlendirme, geçici görevlendirme, yer değişikliği için Başkanlık Olur'larının hazırlanması, takibinin yapılması ve sonuçlandırılması ile ilgili işlemleri yürütmek,

e) İlgili mevzuatı gereğince işe alınan ve çeşitli sebeplerle ayrılan işçilerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilmesine yönelik işlemleri yapmak,

f) İşçilerin emeklilik sürelerinin tespiti için, Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili işlemleri takip etmek,

g) İşten ayrılan veya işe başlayan işçilerin elektronik ortamda her ay İŞKUR'a (internet ortamında) bildirilmesi işlemlerini yürütmek,

h) Toplu İş Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde gereken iş ve işlemleri yapmak,

i) Norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak işçi kadro iptal ve ihdası ile ilgili işlemleri yürütmek,

j) İşçilerin emeklilik işlemleri ile ilgili Daire Başkanlıklarından gelen teklif üzerine Başkanlık Olur'u alarak ilgili Birimlere göndermek,

k) İşçi personel ile ilgili aylık ve yıllık istatistiki bilgileri hazırlamak,

l) İşçi-İşveren ilişkilerinin başlangıcı olan hizmet akdinin sonlandırılması ile hizmet ilişkisinin devamı sürecinde uyulması ve uygulanması gereken kuralların İşçi Disiplin Kurulu aracılığı ile tatbik ve takibini sağlamak,

m) İşçilerin Toplu İş Sözleşmesinden doğan haklarından şefliğin görev alanına girenlerle ilgili yazışmaları yapmak ve kayıtları düzenli olarak tutmak,

n) Toplu İş Sözleşmesinin disiplini ilgilendiren konularının çözüme ulaştırılması için disiplin kurulunun oluşturulması, gündemi ve toplantılarının gerçekleştirilmesiyle ilgili raportör görevini yerine getirmek,

o) Emekliliğe hak kazanan işçinin sicil dosyasının incelenerek kıdem tazminatına esas teşkil edecek olan hizmet cetvelini düzenleyerek, Bordro ve Tahakkuk Şube Müdürlüğüne göndermek,

p) İşçi personele ait sicil dosyalarının arşivlenmesi ve muhafaza edilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek,

q) İşçilere ait yıllık ücretli izin defterlerinin tanzimi hariç yıllık ve sağlık izinlerinin dairelerinden gönderildiği kadarı ile takibi ve bilgisayar kayıtlarını yapmak,

r) Çalışan ve ayrılan işçi personel ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen resmi bilgi taleplerine ilişkin yazışmaları yapmak,

s) Toplu İş Sözleşmesinin ilgili maddeleri gereğince, izin kurulu oluşturmak, izin kurulu başkan ve üyelerine toplantı öncesinde konu ile ilgili yazılı bilgi vermek, izin kurulu kararını personele tebliğ edilmek üzere görev yaptığı birime göndermek,

t) İstihdam edilen işçi personelin Toplu İş Sözleşmesi ile hak kazanmış olduğu senelik izin, evlenme, doğum ve ölüm izinleri ile ilgili yapılması gereken işlemleri yapmak,

u) İstihdam edilen işçi personelin sağlık raporlarının mevzuata uygunluğunu kontrol etmek, iş göremezlik ödeneği işlemleri için Bordro ve Tahakkuk Şube Müdürlüğüne bildirmek, usulsüz rapor kullanan personelin raporlarını kontrol için hakem hastaneye göndermek,

v) İşçi personelle ilgili mahkemelerden istenilen bilgi ve belgelere ilişkin yazışmaları yapmak, gerektiğinde mütalaa hazırlamak, arabuluculuk işlemlerini gerçekleştirmek,

w) Şube Müdürlüğümüzde görev yapan işçi personelin işlemlerini takip etmek, aylık mesai olurlarını ve puantajlarını hazırlamak,

x) Memur, Sürekli İşçi, Sözleşmeli Personel ve Şirket Personelinin Performans Değerlendirme Prosedürü, Görev tanımları formları işlemlerini yürütmek,

y) Amirleri tarafından verilen diğer işleri yürütmek