TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Görev ve Sorumluluklar

a) Belediyenin insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaların yürütülmesini sağlamak,

 

b) Belediye personelinin aylık ve özlük haklarının tahakkuku ve sosyal güvenlik işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

 

c) İnsan kaynakları ve hizmet içi eğitim konularında çalışmalar yaparak, alınan kararları ilgili birimlere zamanında iletmek ve yerine getirilmesini sağlamak,

 

ç) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan kaynaklarının verimli kullanılmasına ilişkin plan ve programlar yapmak,

 

d) Belediyede çalışan memur ve işçilerle ilgili toplu sözleşmelerin mevzuata, plan ve program ilkelerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,

 

e) Belediyeye ait işyerlerinde çalışan tüm personelin (hizmet alımı suretiyle çalışanlar dahil), iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ile mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için iş sağlığı ve güvenliği kurallarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek ve oluşturmak,

 

f) Belediyeye ait işyerlerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda rehberlik yapılmasını ve hazırlanan öneriler doğrultusunda ilgili birimlerin uyarılmasını sağlamak,

 

g) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro îlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik esaslarına göre, Belediyenin norm kadro çalışmaları ile Organizasyon çalışmalarının yapılmasını sağlamak,

 

ğ) Entegre Yönetim Sistemlerinin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yaptırmak,

 

h) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin daire ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

ı) Daire Başkanlığına ait Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisini belirlemek,

 

i) İlgili mevzuat ve üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yapmak ve yaptırmak