TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Belediyeye ait işyerlerinde çalışan tüm personelin, alt işverenlerin, gerektiğinde hizmet alımı yöntemi de kullanılarak, Belediye işyerlerinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat gereği gerekli çalışmaları yapmak,  usul ve esasları düzenlemek, rehberlik etmek. 


b) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda rehberlik yapmak ve öneriler hazırlayarak ilgili birimleri uyarmak, 


c) Çalışanların güvenliğini korumak ve geliştirmek için gerekli çalışmaları yürütmek, 


ç) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirmeleri konusunda gerekli planlamayı yaparak onaya sunmak, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince eğitim programını hazırlamak, eğitimlerin verilmesini sağlamak, verilen eğitimlerin etkinliğini ölçmek, iyileştirme alanları belirlemek ve üst yönetime iletmek, 


d) İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, 


e) Belediyenin çalışma alanlarında İşyeri Hekimi ile koordineli olarak sağlık ve iş güvenliği koşullarının belirlenmesi ve geçici önlemlerin alınmasına yönelik çalışmalara rehberlik etmek, 


f) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde Mevzuat Kontrolü ve takibini sağlamak, ilgili yükümlülükleri yerine getirmek adına gerekli çalışmaları başlatmak ve yürütülmesini sağlamak, 


g) İş sağlığı ve güvenliği esaslarına uygunluğun sürekliliğini sağlamak, 


ğ) İş Güvenliği Risk Yönetim Sistemi oluşturarak, mesleki risklerin önlenmesi için Belediyenin her bir lokasyonunda risk değerlendirme organizasyonlarına rehberlik etmek, 


h) Tehlike sınıflarını dikkate alarak iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı önleyici tedbirler alınmasına yönelik İşyeri Hekimi ile koordineli olarak organizasyonu sağlamak, 


ı) Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, iş kazası, risk değerlendirme raporları, saha gözetim denetimleri ve düzeltici faaliyetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları, Tespit Öneri Defteri, çalışanların Kişisel Koruyucu Donanım zimmetleri, iş kazası tutanakları ve kaza bilgileri,  çalışanlardan iletilen Ramakkala bildirimleri, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, alt yüklenici firma bilgileri, yıllık periyodik kontrol planı, yıllık eğitim planı, tehlike sınıflarına göre yıllık İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantı planı, acil durum planları, acil durum ekip ve tatbikat listeleri ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgileri ve çalışma sonuçlarını kayıt altına almak, 


i) Entegre Yönetim Sistemi çerçevesinde TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi anlayışı ile İş Sağlığı ve Güvenliği' nin usul ve esaslarını belirleyerek çalışmaların yürütülmesini sağlamak,


j) İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri kapsamında; kurum/çalışan/ yönetici açısından mevzuata uygun davranışın sağlanmasına yönelik “Güvenlik Kültürü” kavramının benimsenmesi çalışmalarının yürütülmesini sağlamak için programlama yapmak,


k) Büyükşehir birimlerinde hizmetlerin TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde yürütülmesine ilişkin, İş Sağlığı ve Güvenliği Yürütme Temsilcisi olarak sistemin gerektirdiği uygulamaları yürütmek ve genel kontrolleri sağlamak, 


l) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi' nde hizmet alımlarında kullanılan Alt İşveren İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Teknik Şartnamesi' nin güncelliğini sağlamak, 


m) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi hizmet birimlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği konularında Çalışanlardan iletilen saha değerlendirme, ramak kala rapor ve bildirimleri sonucunda iyileştirme faaliyeti belirleyerek, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili düzeltici faaliyetleri başlatmak, ilgili birimlere aktarmak,  


n) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi' nde tehlike sınıflarına göre planlanmış İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul toplantılarını gerçekleştirmek, ilgili kurulda iyileştirmeye açık alanlar için üst yönetimin karar almasını sağlamak, alınan toplantı kararlarının takibini yapmak, 


o) Müdürlük bünyesi dışında diğer Belediye birimlerinde çalışan iş güvenliği uzmanlarını, iş yeri hekimini ve diğer sağlık personelini sevk ve idare etmek, 


ö) Kısmi süreli olarak görev yapmakta olan işyeri hekimlerinin aylık ücret ödemelerine ilişkin evraklarının hazırlanarak ödenmek üzere Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına sunmak ve aylık çalışma planlarını hazırlayarak Dairelere duyurulmasını sağlamak, 


p) Müdürlük bünyesindeki İş Güvenliği Uzmanlarına iş sağlığı ve güvenliği konularında raporlama ve faaliyet bildirmekten sorumlu diğer Belediye birimlerindeki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının sevk ve idaresini sağlamak, 


r) İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğünün her türlü hizmet ve mal alımlarının teknik şartnamelerini hazırlamak, alım sürecinin yürütülmesini ve takibini sağlayarak ödeme evraklarının Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına sunulmasını sağlamak,


s) Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 33 üncü maddesi ve 5434 sayılı Kanunla ve 5434 sayılı Kanunla katılmamızın uygun bulunduğu Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına (ADR) dayanılarak yayımlanan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Hakkında Tebliğ kapsamında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında tehlikeli madde faaliyetlerinin en uygun araç ve aksiyonlarla güvenli bir şekilde yürütülmesi ile ilgili rehberlik ve danışmanlık yapmak, 


ş) Müdürlüğün gelen-giden evraklarının takibini yapmak, standart dosya planına göre dosyalayarak arşivlemek, 


t) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Müdürlük bünyesindeki taşınır mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak, yaptırmak, 


u) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin Müdürlük ile ilgili kısımlarını hazırlamak, 


ü) İlgili mevzuat, üst yönetim ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.