TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Bordro ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Belediye bünyesinde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin, 5018 sayılı Yasaya göre verilecek destek hizmeti yürütme yetkisine dayanarak mutat hale gelmiş aylık özlük alacaklarının tahakkuku ve sosyal güvenlik işlemlerinin yapılması, konuyla ilgili olarak mevzuatın takip edilmesi, personel hakkında yasalarda meydana gelecek değişikliklerin veya yeni mevzuatın Daire Başkanlığına bağlı diğer şube müdürlükleri ile koordineli olarak uygulanmasını sağlamak, 

b) İlgili mevzuatta gösterilen Bordro ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü alanına giren görevleri yerine getirmek, 

c) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Müdürlük bünyesindeki taşınır mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak, yaptırmak, 

ç) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin Müdürlük ile ilgili kısımlarını hazırlamak, 

d) İlgili mevzuat, üst yönetim ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.
 
Bordro ve Tahakkuk Şube Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Bordro ve Tahakkuk Şefliğinin görevleri aşağıda gösterilmiştir:
a) Belediye bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun ilgili maddelerine göre çalışanların özlük alacaklarına ilişkin tüm işlemlerin ve tahakkuklarının yapılmasını sağlamak,

b) Maaşla ilgili diğer birimlerden gelen her türlü puantaj, icra kesintisi, kişi borcu, lojman, askerlik borçlanması, özel sigorta, doğum, ölüm, evlenme ve aile yardımı, kıdemli işçiliği teşvik pirimi vb. işlemleri kontrol ederek elektronik ortamda kayıtlarını yapmak, 

c) Maaş bordrolarının çekilip kesinti listeleri ve ödeme evrakları ile birlikte tahakkuka bağlanıp, incelenmesi, kontrolü ve ödemeye sunulması için Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına göndermek,

ç) Maaştan ayrı olarak geriye dönük işlemleri olan memurların, ek maaş, terfi, kişi borcu ve benzer bordrolarını hazırlamak, 

d) Belediyede çalışan 657 sayılı Yasaya tabi personelin emekli kesenekleri ile ilgili her türlü işlemi yapmak, 

ç) Sözleşmeli personelin mali ve özlük haklarıyla ilgili her türlü işlemi yapmak, 

d) Her ay memurlara ödenen maaşla ilgili faaliyet raporu düzenlemek, 

e) Şefliğine ait evrak, bilgi ve belgelerin korunması, arşivlenmesi ile ilgili işlemleri yapmak, 

f) 4857 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan personelin özlük alacaklarına ilişkin tüm tahakkukların yapılmasını sağlamak, 

g) Tahakkukla ilgili olarak; daire başkanlıkları ile birim müdürlüklerine yazılacak resmi yazıları hazırlamak, 

h) Tahakkukla ilgili olarak; daire başkanlıklarına ve birim müdürlüklerine yazılacak resmi yazıların takip edilmesi, belediyeye bağlı tüm birimlerde çalışan 657 sayılı Kanuna tabi personelin maaşla ilgili diğer birimlerden gelen her türlü bilgilerin (derece-kademe terfi, mesai, icra kesintisi, kişi borcu, lojman, rapor, askerlik borçlanması, asgari geçim indirimi vb.) işlemlerini elektronik ortamda yapmak, 

ı) Maaştan ayrı olarak geriye dönük maaş farkı (pazar, fazla çalışma) kişi borcu bordrosu hazırlanması, raporlu olan personelin iş göremezlik ödeneğinin Belediye veznesine yatırılmasını sağlamak, 

i) 6772 sayılı Kanun ve Toplu İş Sözleşmesi gereği ödenmesi gereken ikramiye ve ilave tediye bordrolarını hazırlamak, 

j) Emekli olan ve iş akdi fesih edilen personele kıdem tazminatı, izin ücreti bordrosu ve ödeme evraklarını hazırlamak, 

k) Mahkeme kararları gereği istenilen belgeleri hazırlamak, 

l) Toplu İş Sözleşmesinin döneminde imzalanması halinde yürürlük tarihinden itibaren yevmiyeli personele maaş, ikramiye ve tüm ödemelerine ait fark bordrolarını yapmak, 

m) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışan memurların 5510 sayılı Kanundan doğan emekli kesenek ve kurum karşılıkları ile diğer işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve takip etmek, 

o) Toplu İş Sözleşmelerinden doğan prim farklarını, sigorta müdürlükleri ile mutabakat sağlayarak zamanında ilgili müdürlüklere iletmek, 

ö) İşçilerin sigortadan aldıkları iş göremezlik ödenekleri ve Toplu İş Sözleşmesi ile belirlenen farkların tama iblağ edilmesinden doğan farkların yapılması, emeklilik işlemleri, işsizlik sigortasıyla ilgili işlemler, Sosyal Güvenlik Kurumu ile olan her türlü işlemlerin takibinin yapılmasını sağlamak,

p) İlgili mevzuatta belirlenen memur, sözleşmeli, sürekli işçi, geçici işçi ve mevsimlik işçiler ile diğer çalışanların Bordro ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü ile ilgili görev alanına giren iş ve işlemleri yapmak.