TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Eğitim Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

 

a) Hizmet içi eğitim ihtiyacını belirlemek, planlamak,

 

b) Eğitim organizasyonlarını sürekli iyileştirmek ve geliştirmek,

 

c) Yeni işe alınan personelin oryantasyonunu sağlamak için eğitimler planlamak ve yapmak,

 

ç) Faaliyet alanı içerisinde Müdürlüğünün iş ve işlemleri ile ilgili koordinasyonu sağlamak, 

 

d) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Müdürlük bünyesindeki taşınır mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,

 

e) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin Müdürlük ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

f) İlgili mevzuat, üst yönetim ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.

 

 

Eğitim Şube Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan; Eğitim Şefliğinin görevleri aşağıda gösterilmiştir:

 

a) Hizmet İçi eğitim faaliyetlerini, organizasyonlarını düzenlemek ve düzenlenen eğitimlerin değerlendirilmesi ile ilgili işlemleri yapmak,

 

b) Eğitim organizasyonlarını sürekli iyileştirmek ve geliştirmekle ilgili işlemleri yapmak,

 

c) Yeni işe alınan personelin oryantasyonunu sağlamak için eğitim faaliyetleri ve organizasyonları düzenlemek,

 

ç) Beceri eğitimi ve staj çalışmaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

 

d) Müdürlüğün gelen ve giden evraklarının takibini yapmak,

 

e) Faaliyet alanı içerisinde Müdürlüğünün iş ve işlemleri ile ilgili koordinasyonu sağlamak, 

 

f) Daire Başkanlığının yıllık faaliyet raporunun hazırlanması ile ilgili işlemleri yapmak,

 

g) İlgili mevzuatla belirlenen Eğitim Şube Müdürlüğü ile ilgili görev alanına giren iş ve işlemleri yürütmek,

 

ğ) Amirlerinin vermiş olduğu yazılı veya sözlü diğer iş ve işlemleri yürütmek.