TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Eğitim Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Hizmet içi eğitim ihtiyacının belirlenmesini ve planlanmasını sağlamak, eğitim organizasyonlarını sürekli iyileştirmek ve geliştirmek,

b) Yeni işe alınan personelin oryantasyonunu sağlamak için eğitimler planlamak ve yapmak, 

c) Faaliyet alanı içerisinde Müdürlüğün iş ve işlemleri ile ilgili koordinasyonu sağlamak, 

ç) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Müdürlük bünyesindeki taşınır mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak, yaptırmak, 

d) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin Müdürlük ile ilgili kısımlarını hazırlamak, 

e) İlgili mevzuat, üst yönetim ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yürütmek. 

f) Daire Başkanının vereceği yetki ve talimatlar doğrultusunda şube müdürlüğünü ilgilendiren konularda diğer kuruluşlarla bağlantı kurmak ve toplantılara katılmak,

g) 25/07/1983 tarihli ve 83/6854 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Eğitim Genel Planı ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2015 tarihli ve 155 sayılı  kararıyla yürürlüğe giren “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği” kapsamında personelin eğitim ihtiyacını belirleyip eğitim planı yapmak,

h) 05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince Belediyenin stajyer öğrenci kontenjanını tespit etmek, üniversite ve meslek lisesi öğrencilerinin staj başvuruları ile ilgili işlemlerini yapmak, staj dönemi boyunca tüm birimler ile koordinasyon içerisinde staj işlemlerini yürütmek, stajyerlerin mali haklarının ve devamsızlığının takibini yapmak, okullara stajyerlerin devamsızlığını bildirmek,

ı) Hizmet içi eğitimlerle ilgili haber metnini hazırlayıp Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına göndermek, yerel ve ulusal basında takibini yaparak arşivlemek,

i) 13/04/2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere eğitimler yapmak,

j) Müdürlüğe ait evrak, bilgi ve belgelerin korunması, arşivlenmesi ile ilgili işlemleri yapmak,

Eğitim Şube Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan; Eğitim Şefliğinin görevleri aşağıda gösterilmiştir: 
a) Hizmet İçi eğitim faaliyetlerini, organizasyonlarını düzenlemek ve düzenlenen eğitimlerin 
değerlendirilmesi ile ilgili işlemleri yapmak, 

b) Eğitim organizasyonlarını sürekli iyileştirmek ve geliştirmekle ilgili işlemleri yapmak, 

c) Yeni işe alınan personelin oryantasyonunu sağlamak için eğitim faaliyetleri ve organizasyonları düzenlemek, 

ç) Beceri eğitimi ve staj çalışmaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, 

d) Müdürlüğün gelen ve giden evraklarının takibini yapmak, 

e) Faaliyet alanı içerisinde Müdürlüğünün iş ve işlemleri ile ilgili koordinasyonu sağlamak, 

f) Eğitim Şube Müdürlüğünün yıllık faaliyet raporunun hazırlanması ile ilgili işlemleri yapmak, 

g) İlgili mevzuatla belirlenen Eğitim Şube Müdürlüğü ile ilgili görev alanına giren iş ve işlemleri yürütmek, 

ğ) Amirlerinin vermiş olduğu yazılı veya sözlü diğer iş ve işlemleri yürütmek.