TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
İşçi ve İşveren İlişkileri Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Belediye Başkanlığındaki toplu sözleşmelerin mevzuata, plan ve program ilkelerine uygun olarak yapılması hususunda çalışmalar yapmak,

 

b) İşveren ve işçi ilişkilerinin uyumlu olarak yürütülmesine yardımcı olmak,

 

c) Kalite politikasının İşçi ve İşveren İlişkileri Şube Müdürlüğü içerisinde iletilmesini ve anlaşılmasını sağlamak/sağlattırmak,

 

ç) İşçilerin işe alınmasında, görevlendirilmesinde ve hizmet akitlerinin kurulmasında ilke ve esaslar belirleyerek, istihdam politikaları üretmek,

 

d) Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu hükümleri çerçevesinde yetki alan taraf sendika ile toplu iş sözleşmesi akdetmek,

 

e) Toplu iş sözleşmesinin uygulanmasına dönük açıklamalarda bulunmak,

 

f) Belediye aleyhine açılan kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai ve diğer davalarda savunmalar hazırlamak,

 

g) İşçilerin tayin ve nakillerinde, işgücü planlamasına uygun işlemler yapmak,

 

ğ) Kalite Yönetim Sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmalara katılmak,

 

h) Kalite politikası ve kalite hedeflerinin, İşçi ve İşveren İlişkileri Şube Müdürlüğü personeline benimsetilmesini sağlamak/sağlattırmak,

 

ı) Kurumun kalite hedeflerine ulaşması için stratejiler önermek,

 

i) Kurumun, çağdaş anlayış ve tekniklere uygun olarak planlaması ve yönetilmesi çalışmalarına katılmak,

 

j) Personelin, deneyimli ve nitelikli olması için gerekli çalışmaları yapmak/yaptırmak,

 

k) Müdürlük sorumluluğunda olan Düzeltici ve Önleyici Faaliyetleri takip etmek ve gerekli çalışmaları yapmak/yaptırmak,

 

l) Üst yönetimin, Kalite Yönetim Sistemini Gözden Geçirme Toplantılarına (çağırıldığında) katılmak,

 

m) Evrakların dosyalama ve arşivleme işlerini yaptırmak,

 

n) Toplu İş Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde gereken iş ve işlemleri yapmak,

 

o) İşçi-İşveren ilişkilerinin başlangıcı olan hizmet akdinin sonlandırılması ile hizmet ilişkisinin devamı sürecinde uyulması ve uygulanması gereken kuralların İşçi Disiplin Kurulu aracılığı ile tatbik ve takibini sağlamak,

 

ö) 2822 sayılı Sendikalar Kanunu, 2821 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev-Lokavt Kanunu çerçevesinde; Belediyede 4857 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan işçilerin sendika üyeliklerinin takibi ile Belediye iş yerlerinde sendika işyeri temsilcisi veya baş temsilcilerinin mevzuat çerçevesinde yürütecekleri sendikal faaliyetleri takip etmek,

 

p) İşçilerin Toplu İş Sözleşmesinden doğan haklarından görev alanına girenlerle ilgili yazışmaların yapılması ve kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak,

 

r) Toplu İş Sözleşmesinin disiplini ilgilendiren konularının çözüme ulaştırılması için disiplin kurulunun oluşturulması, gündemi ve toplantılarının gerçekleştirilmesi ile ilgili raportör görevini yerine getirmek,

 

s) Belediye ile Toplu İş Sözleşmesi yapmaya yetkili taraf sendika arasında, Toplu İş Sözleşmesinin başlangıcından bağıtlanma sürecine kadar olan prosedürü takip ve tanzim ederek, taraflara bildirmek, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü ile taraf sendikalarla ilişkilerin sağlıklı bir biçimde yürütülmesini sağlamak,

 

ş) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Müdürlük bünyesindeki taşınır mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,

 

t) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin Müdürlük ile ilgili kısımlarını hazırlamak

 

u) İlgili mevzuat, üst yönetim ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.