TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

 

                                                  Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Çalışma Şeması

 

a) Belediye Başkanının emir ve talimatları doğrultusunda UKOME gündemini hazırlamak ve üyelere duyurmak,

 

b) UKOME görüşme tutanaklarını düzenlemek,

 

c) UKOME'de görüşülecek konularla ilgili inceleme ve araştırma yaparak/yaptırarak rapor hazırlamak ve UKOME'ye sunmak,

 

ç) UKOME'de alınan kararları yazmak, imzalarını tamamlatıp, Belediye Başkanına onaylatarak ilgili mercilere göndermek,

 

d) UKOME toplantılarına üye gönderen kurum ve kuruluşlarla gerekli irtibatı sağlamak,

 

e) UKOME'de alınan kararlarla ilgili belgeleri düzenlemek,

 

f) UKOME'de alınan kararların uygulamaya girip girmediğini izleyerek aksayan hususlarda Başkana bilgi vermek,

 

g) Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu (UTDK) kararları ile ilgili sekretarya hizmetlerini yürütmek ve gerekli belgeleri düzenlemek,

 

ğ) Trafik Güvenliği Yüksek Kurulunun müdahalesini gerektiren hususlarda UKOME'de karar alınmasını sağlamak ve konuyu İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne iletmek,

 

h) UKOME alt komisyonlarıyla ilgili toplantı ve koordinasyonu sağlamak, alt komisyon

 

ı) Ticari plakalarla ilgili ihaleye ait iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

 

i) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Müdürlük bünyesindeki taşınır mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,

 

j) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin Müdürlük ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

k) İlgili mevzuat, Daire Başkanı ve üst yönetim tarafından verilen görevleri yerine getirmek.