TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Toplu Taşıma ve Planlama Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Belediyenin nazım imar planı ve temel kentsel ulaşım ilkeleri çerçevesinde, arazi kullanım kararları ile uyumlu bir şekilde Ulaşım Ana Planı, Uygulama Programları ve projelerini Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü ile eşgüdüm sağlamak suretiyle yapmak/yaptırmak, uygulamak, zaman içerisindeki uygulamaların etkilerini de gözeterek planları değerlendirmek ve geliştirmek,

 

b) Kent içi ulaşımla ilgili sorunların tespiti ve bu sorunlara bir sistem bütünlüğü içerisinde çözümler geliştirilmesi için, önlem ve projelere yön vererek bütünleşmiş bir ulaşım sistemini gerçekleştirmek üzere; kentsel ulaşıma ilişkin temel ulaşım planlama ilkelerini saptamak, bu ilkeler doğrultusunda ulaşım türlerine ilişkin hedef ve politikaları tanımlamak,

 

c) Kentin gelecekteki ulaşım sistemlerinin, araçların değil insanların ekonomik, hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımına öncelik verilecek şekilde planlanması ve bu amaçla kent içi ulaşımın temel öğesi olan toplu taşımanın; konfor, hız, güven, güvenirlik ve maliyet unsurlarından oluşan hizmet düzeyinin yükseltilmesini ve ulaşılabilirliğini sağlamak,

 

ç) Ulaşım Ana Planı doğrultusunda, yol ağının öncelikle toplu taşımanın kullanımına yönelik projeler hazırlamak, hazırlatmak ve uygulanmasını sağlamak,

 

d) Kentin mevcut ve gelecekteki ulaşım özelliklerini tespit ederek, ulaşım taleplerinin gerektirdiği önlem ve yatırımlara yön verecek şekilde etüt, plan ve proje çalışmaları gerçekleştirmek,

 

e) Ana ilkeler ve plan kararları doğrultusunda ulaşım talebine uygun sistemleri gerçekleştirmeye ve kentsel ulaşım sistemlerinin hizmet düzeyini yükseltmeye yönelik projeler hazırlamak, hazırlatmak,

 

f) Deniz ulaşımı konusunda her türlü etüt ve proje hazırlamak, hazırlatmak, uygulanmasını sağlamak,

 

g) Yayalara sunulan hizmetin iyileştirilmesi amacıyla; yaya öncelikli ve engellilerin ulaşımına kolaylık sağlayıcı önlemler geliştirmek, yaya bölgeleri, yaya yolları ve geçitleri konusunda altyapı standartlarını belirlemek, ulaşım projelerinin hazırlanması ve uygulanmasında yaya ulaşabilirliği ve güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınması yönünde ilgili birimlere teklifte bulunmak,

 

ğ) Kısa vadeli ve düşük yatırımla gerçekleştirilebilecek düzenlemelerin, uzun vadeli ve yüksek yatırım gerektiren projelerle uyumunu sağlayacak, ulaşım sistem bütünlüğünü gözetecek projeler hazırlamak, hazırlatmak,

 

h) Ulaşım altyapısını oluşturan yol ağının daha etkin ve verimli kullanımını sağlamaya yönelik ulaşım, trafik ve geometrik düzenleme projeleri geliştirmek,

 

ı) İhtiyaç duyulan ilçelerde terminal, açık ve kapalı otopark alanları ile ilgili plan ve projeleri hazırlamak/hazırlatmak,

 

i) Çeşitli kurum ve kuruluşlarca ulaşım ve trafik konuları ile ilgili talep edilen görüşleri hazırlamak,

 

j) Belediye sınırları içerisinde toplu taşıma hizmetlerinin düzenlenmesi, yürütülmesi, işletilmesi/işlettirilmesi ve denetlenmesini yapmak, yaptırmak,

 

k) Mevcut hatlarda yolcu taşımacılığının verimli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak, verimsiz hatları değerlendirip iptalini talep etmek, yeni hatların açılması için teklifler hazırlamak,

 

l) Yeni açılan yerleşim bölgelerine ve vatandaşlardan gelen taleplere göre, hat, güzergâh, durak, saat çizelgeleri ve ücret tarifeleri ile ilgili inceleme ve çalışmalar yapmak, bu çalışmalar sonucunda rapor hazırlayarak yetkili mercilere iletmek,

 

m) “Toplu Taşıma Araçları Elektronik Ücret Toplama Sistem Uygulama Yönetmeliği”ne uygun olarak ücretli, ücretsiz ve indirimli seyahat kartı uygulamalarını yürütmek, yürüttürmek ve denetlemek,

 

n) Denetime ilişkin aksine bir düzenleme olmaması halinde, belediye sınırları içerisindeki tüm toplu taşıma araçlarının denetimini yapmak,

 

o) Toplu taşıma güzergâhlarındaki açık ve kapalı durakların ve durak levhalarının bakımını, onarımını ve gerekiyorsa yenilenmesini yapmak, yaptırmak,

 

ö) Resmi daireler ve vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek araç tahsisi yapmak,

 

p) Toplu taşıma mevzuatının Belediyeye verdiği yetkiler doğrultusunda uygulamaya yönelik görüşler vermek,

 

r) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Müdürlük bünyesindeki taşınır mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,

 

s) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin Müdürlük ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

ş) İlgili mevzuat, Daire Başkanı ve üst yönetim tarafından verilen görevleri yerine getirmek.