TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Görev ve Sorumluluklar

a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde verilen görev, yetki ve sorumlulukların zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmasını, çalışmaların eksiksiz olarak yürütülmesini sağlamak,

 

b) Belediyenin ulaşım ve trafik hizmetleri politikasının belirlenmesi ve uygulanmasına yönelik stratejileri tespit etmek, gerekli koordinasyonunu sağlamak, uygulamak ve uygulatmak,

 

c) Kalite yönetim sisteminin sürekli uygulanabilirliği ve geliştirilmesini sağlamak,

 

ç) Belediye sınırları içerisinde ulaşım, toplu taşıma ve trafik hizmetlerini; Ulaşım Ana Planına uygun politikalar/projeler belirleyerek gerekli entegrasyon ve koordinasyonu sağlamak suretiyle yapmak, yaptırmak ve gerekli önlemleri almak,

 

d) Toplu taşıma ve trafik hizmetlerinin gerektirdiği tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek,

 

e) Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren taksi ve servis araçları dahil her türlü toplu taşımaya yönelik ticari araçlar ile çekici ve kurtarıcı hizmeti sunanlara izin ve ruhsat verme işlemlerini yürütmek,

 

f) UKOME ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

 

g) Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu (UTDK) ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

 

ğ) Ticari plakalarla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

 

h) Ulaşım Ana Planı ve Uygulama Programlarının yapılmasını sağlamak,

 

ı) Trafik Eğitim Parkları yaptırmak,

 

k) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin daire ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

l) Daire Başkanlığına ait Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisini belirlemek,

 

m) İlgili mevzuat ve üst yönetim tarafından verilen görevleri yerine getirmek.