TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter Yardımcılığı
Görev ve Sorumluluklar

 

 

Daire Başkanlarımız görevlerin zamanında yerine getirilmesinden Genel Sekreter Yardımcısına, Genel Sekretere ve Başkan'a karşı sorumludur.

 

5216 SAYILI KANUNA GÖRE GENEL SEKRETER YARDIMCILARININ GÖREVLERİ :

 

Madde 21: Büyükşehir Belediyesinde Başkan yardımcısı bulunmaz. (Değişik ikinci cümle: 24/10/2011-KHK-661/59 md.) Büyükşehir Belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi Belediye Başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik plânına ve yıllık programlarına uygun olarak Genel Sekreter ve Yardımcıları tarafından sağlanır.

         Genel Sekreter Yardımcısı kadrosuna atananlar Bakanlık müstakil daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge, makam, görev ve temsil tazminatlardan aynen yararlanırlar.

 

İMZA ve ONAY GÖREVLERİ :

 

1 - Başkan ve Genel Sekreter tarafından imzalanması gerekmeyen yazılar,

 

2 - Genel Sekreterin görevi gereği makamında bulunmadığı ve acilen ulaşılamadığı zamanlarda Genel Sekreter tarafından imzalanması gereken, ancak özellik ve ivediliği sebebiyle gecikmesinde sakınca bulunan yazılar,

 

3 - Amiri olduğu personelin performans değerlendirmeleri,

 

4 - İşyeri açma ve çalışma ruhsatları, onay ve imzaları,

 

5 - Kendisine bağlı Daire Başkanlıklarına ait Başkana sunulacak brifinglerin hazırlık çalışmalarını başlatma emir ve bildirileri,

 

6 - Kadroların kullanılması ile ilgili düzenlenen açıktan atama talep formu gerekçe ve izin yazıları,

 

7 - Avan proje onayları

 

8 - Şube Müdürleri, sözleşmeli personel, işçi ve memur personele ait yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme onayları,

 

9 - Kurumlarla yapılacak Protokoller ile ilgili yazışmalar,

 

10 - Vatandaşların kamulaştırma talepleri ile ilgili yazışmaları,

 

11 - Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan başvuru dilekçelerinin incelenmesi veya bilgi istenmesi için kuruluşlara veya ilgilisine yazılan yazılar,

 

12 - Evrak imha listelerinin nihai imha karar onayları,

 

13 - Taşınmazlarla ilgili Başkanlık Kıymet Takdir Komisyonu, Ecrimisil Tespit Komisyonu, Kira Tespit Komisyonu, vb. kurulmasına ilişkin onaylar,

 

14 - Hafriyat toprağı döküm izin ve onayları,

 

15 - Vatandaşlar tarafından Büyükşehir Belediyesine verilen dilekçelere ve BİMER başvurularına cevabi yazılar,

 

16 - İl Müdürlükleri ile yapılan yazışmalar,

 

17 - 1. Hukuk Müşavirliği görüş talep yazıları,

 

18 - Muhtarlıklara yazılan yazılar,

 

19 - Şoför kadrosu dışında bulunan personele ilişkin taşıt sürebilecek personel onayları.